मंगलवार, 16 दिसंबर 2008

मेरी कुछ कविता

17

vDVqcj 2008 fiatjk ds lqok

dkuwu csoLFkk gksxs Qsy]

taxy ek gksxs jDlk jktA

QqXxk Qqykos ctkos xky]

cSjh >iV~Vk ekjs tbls cktAA

dbZ dksjh xkao ds yksxu yk]

clkbl lgr flfoj ekA

xkao NqVs ifjokj mtM+xs]

cflUnk lkspr gs flfoj ekAA

[kkj [ksr lc gksxs ifj;k]

eky eoslh taxy e tk;A

, ikj ujok vks ikj <+ksaM+xk]

fnu jkr th gk xkao ek tk;AA

yjk tjk ds [kqc lqjrk vkFks]

fpjbZ gksrso mM+ ds tkrsoA

frgkj ckj ds lqUuk ykxFks]

frtk uobZ ysok ds ykrsoAA

csVh ds uku uku uksuh ckcq]

cM+ mr;f;y vkseu gkc;A

cjt; ckl eku; ughs]

?ksjh csjh ujok e tko;AA

dk xyrh djs gu Hkxou]

flfoj ek geyk Mkjs r; gjA

ru eu ek gej csM+h ca/kkaxs]

dk ds ltk nsor gl rsgkAA

ojnh okyk MaMk ygjkos]

ckr ckr e oks f[kl;kFksA

dkdjks lqus ds vknr ubZ;s]

VkaV Hkk[kk lqu ekFkk fijkFksAA

geyk ns[kds cu ds c?kok]

eqM+h xfM+;k; iwNh vksjek;A

VsM+xh /kkjh ;s iqfyfl;k eu]

/kedh nsos uh ljek;AA

fpjbZ pqjxqu yk mM+r ns[k]

eu gk mM+Fks cknj ekA

dqgw dqgw dks;fy;k cksys]

Fkki yxkrso ekanj ekAA

@@2@@

gbjuk fejxk ujru dj;]

ewjyh ctkos iM+dh eSukA

Qqnd Qqnd ds HkBfy;k ukps]

dej eVdkos cu dSukAA

HkjhZ ek cksrso dksnks dqVdh]

ebZan [kkj e ykjh cukrsoA

efM+;k tksa/kjk tqokj cktjk]

lwok jeyh nwj HkxkrsoAA

vkek veyh vÅ pkj rsanw]

lcds vCcM+ lwjrk vkFksA

egqok Qqy fcus ck tkrsao]

ckal djhy ds lqjrk vkFksAA

pkj fpjkSath ctkj gkV ek]

lgsc lqnk eu lwc fclkFksA

nwuks ijkuh lax ek tkFku]

uh tkc ek ?kjokyh fjlkFksAA

flfoj ca/ku ru yk cka/ks]

eu rjax ek mfM+ mfM+ tk;A

dc rd ge ca/kkds jfgcks]

lwok fiatjk ek vldVk;AA

gej lqub;k dksuks ub;s]

yxFks geyk tx vfa/k;kjA

yky yky vka[kh lcks fn[kkFks]

dgka ls feygh geyk fi;kjAA

cu ek ?kqe; cu ekuql]

nknk nhnh vkseu dgyk;A

?kj e tcju vkds ?kwl;]

ist ifl;k lcks

[kfV;k tBuk ek oks lwr;]

eqgkVh ek geyk

dqdjk cklr ?kj ls fudys]

tkor csjk ?kqc /kedk;AA

iqfyl okyk vkos p<+rh csjk]

cka/k ds ykus iqfyl FkkukA

xkjh c[kkuk [kqc nso;]

ykr ?kqlk ds jg; ihuk [kkukAA

nye okyk gej nkj njs]

iqfyl okyk dj; filkuA

@@3@@

@@2@@

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

@@3@@

tkrk ek ge filkor gu]

uh ckp; Fkksjdks fulkuAA

/kjrh okyk lc vka[kh eawns]

geyk lc dksbZ Mjok;A

izHkw ?kj ek nsj gs va/ksj ugha]

rsgk dkcj pqi feVdk;AA

----------------------------------------------------------------------000-------------------------------------------------------------------------------

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

17 vDVqcj 2008 cxqyk Hkxr

laru cu ds vkbl cxqyk]

rfj;k frj ek cukbl MsjkA

,d xksM ek pqi [kM+s jg;]

jke uke ds djr gs QsjkAA

g irk chrs efguk xqtjxs]

nkuk ikuh NksM+ dj; riL;kA

eNjh eqf[k;k dj; fuosnu]

laru dgs] gkos Hkkjh leL;kAA

fgeky; ek esa djao riL;k]

fefyl ri cy ls fnO;'kfDrA

Hkxoku cksys gs HkDr jkt]

vykSfdd gkos rksj f'ko HkfDrAA

ekax ojnku] tks ekaxs lks ikos]

izHkq] tu lsok esa rksyk ekaxoA

:fi;k iSlk lc FkksFkk tkuks]

'kfDr ns] esa rksj iba;k ykxoaAA

izlUu gks f'ko [kksfyl [ktkuk]

nhl ekayk vykSfdd fnO; 'kfDrA

Hkwr Hkfo"; lc fn[kFks eksyk]

;gka rd ykbl ije 'kfDrAA

gksgh ;gka Hkkjh mFky iqFky]

/kjrh Mksy; vÅ ikuh mNy;A

fp[kyk ikuh ljesV~Vk gks;]

vkx cjlgh gksgh ijy;AA

tho tarq cj n;k ds Hkkouk]

djao riL;k rqgaj [kkfrj]

djgh Hkxoku rqgaj j{kkA

izk.k fr;kxgwa rqgaj [kkfrjAA

rfj;k ds eNjh gksxs Hk;Hkhr]

Lokeh th! izk.k j{kk crk mik;A

cxqyk cus prqjk gql;kj]

tho tarq yk crkbl mik;AA

lksp e ijxs lc eNjh]

ljkaxh fctyw dksrjk VsaxukA

ckeh :nok fpaxjh dsdjk]

eksaxjh ns[ks cxqyk ds jasxukAA

@@4@@

iksVksj iksVksj Hkq[k ejr gs]

vf<+;k fcu iksVk vfV;k;A

yi yi yi thHk gj dj;]

dfj;k pksap ek ykj Vidk;AA

ns[kk vka[kh ek eNjh ns[k;]

jke jke yk oks lqejr tk;A

eksaxjh lksps nkj ek dqN dkyk]

QkSju eNjh cSBd cqyk;A

yscks ijh{kk <+ksaxh laru ds]

dsdjk xhl cxqyk ds fudrA

eNjh eu lc reklk ns[k;]

cxqyk cj leL;k fcdVAA

cxqyk dsdjk yk vkor ns[ks]

nwuksa Mk<+k yk dsdjk QSyk;A

cxqyk Mj ek ikNw ?kawp;]

lkspr gs] dk gksxs fcu cqyk;AA

dksdM+k yk dkjh ilhuk NqV;]

ekjs Mj ds Hkkjh tj gekxsA

jDlk cjkscj dsdjk fn[k;]

dksdM+k ds djstk Mj lekxsAA

eNjh ds Hkksjgk rfj;k vkos]

dsdjk ds lisVk ek ijxsA

laru pksyk Qsafdl dksdM+k]

dsdjk ds pj.k ek fxjxsAA

dksd dksd dksdM+k ufj;k;A

fpaxjh dksrjh ukp; dwn;]

eNjh eu vfr gj lk;AA

-----------------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

12 vDVqcj 2008 dqdqj nso

nwj ns'k ys vko; vkseu]

dgykos O;kikjh catkjkA

?kksM+k [kPpj ds cus dkfQyk]

ysdj py; ny catkjkAA

ybdk fl;ku vm nkbZ ekbZ]

iwjk ifjokj lax ek py;A

Nsjh cksdjk] dwdjh dqdjk]

eky eoslh yk ?kyks /kj;AA

uwu rsy xqj vm efugkjh]

catkjk dj; lcks O;kikjA

rfj;k ufn;k ikuh vlyx]

Msjk yxkos prqjk gql;kjAA

nwj nwj rd ?kwe; fQj;]

cV~Vk ek /ku onwlk yxk;A

lhtu ek tc okil vkos]

djtk olwys iblk dek;AA

ukpk xkuk laxhr ds ijseh]

fnu ek ?kwes jke eu cgyk;A

yksxu ls fgy fey ds jgs]

lq[k nq[k ek jgs lgk;AA

,d fjfgl xjhc fdlku]

dke cqrk ek dksf<+;k vykyA

catkjk ls ekafxl djtk]

enn dj eksj ijs gs nqdkyAA

gkFk tkfjl vkÅ ikao ifjl]

vkxs vlkM+ [kM+k gksxs ukaxjA

fclkgwa cbyk djgwa fdlkuh]

Hkjkslk djcs pyr gs tkaxjAA

xkao okyk lc xokgh nhgh]

ifr;kcs] >u leq>cs ycjkA

ifjokj fcir ek iM+s gs eksj]

vdky ds ekj ijr gs tcjkAA

nq[ky lqu ilht ds catkjk]

ys iblk esgur cus djcsA

Hkxoku jgh rksj cj lgk;]

dke cqrk y dHkw >u MjcsAA

izlUu eu ls py; fdlku]

cbyk [kjhfnl dfjl tqrkbZA

fnu vkÅ jkr ,d dfjl ]

chtk ikfVl gksxs cqokbZAA

vkxw vkxw lc dke dj;]

dfjl fuankbZ gksxs fc;klhA

ljx Hkjkslk [ksrh fdlkuh]

[ksr ekaxs ikuh] ejs fi;klhA

cknj mBs gok mM+k ys tk;]

ikuh fcu lc [ksr lq[kkxsA

esgur [kqc djs fdlku]

nqnZ'kk ns[k psgjk eqj>kxsAA

djxk cnjk ywos fdlku]

eoslh cj iSjk ldyk;A

lkoka cnmj ifl;k vksxjkcks]

Hkw[k Hkxkcks ftuxh pyk;AA

viu csjk ek vkos catkjk]

xhl fdlku dfjl xqgkjA

vka[kh ek cgs vkalw ds /kkj]

dbls djksa Hkkjh fjuh rqgkajAA

vf<+;k ikuh fcu rjlr gs]

, tho gj jgh rksj vekurA

dcjk dqdqj rksj lsok ctkgh]

uh djs vekur ek f[k;kurAA

vaf/k;kjk ds v/kjfr;k ek]

yqVsjk ny igwafpl Msjk ekA

gkFk ek Bsaxk Qjlk idM+s]

dksjh [kbj[kk ?ksfju Msjk ykAA

Msjk ek pqi nqcdxs dqdqj]

yqVsjk dfju iwjk lQkbZA

cqf)ekuh ls dqRrk dfjl dke]

ekfyd ls >u gks gkFkkikbZAA

fcgfu;k csjk tkfxl ekfyd]

/kksrh [khaps pys rfj;k ikjA

ikuh ek oks yxkbl Mqcdh]

eqag ek xqaMh j[ks rfj;k ikjAA

,d ,d dj lcks fudkys]

pfdr gks ns[ks dqdqj dekyA

yksxu lc dqdqj yk ns[ks]

vkt cpkfnl lc tku ekyAA

dqdqj yk lc lgwajkor gs]

vblu izk.kh yk[kksa e gks;A

dc dk gksgh vksdj dk Hkjkslk]

dqdqj eu[ks cjkscj gks;AA

catkjk fyf[kl lqanj ikrh]

Hksftl dqdqj ekfyd ds iklA

ns[k ds ekfyd xqLlk gksxs]

ekfjl Vafx;k fxjhl yklAA

if<+l ikrh mM+kxs gksl]

psr fcpsr eqj[k fdlkuA

catkjk lqful lcks [kcj]

oQknkj dqRrk ds jgh fulkuAA

ekyh ?kksjh ds iVij HkkaBk]

HkO; eafnj dqdqj nso dsA

yksxu J)k lqeu p<+kos]

lwjrk dj; dqdqj nso dsAA

lc tho gksFks ,d lkeku]

Qjd gkso; :i jax ekA

vkpkj&fopkj cuds jFks]

tbls fey; lrlax ekAA

-------------------------------------------------------------------000----------------------------------------------------------------------------------

'kjn iwf.kZek

13 vDVqcj 2008 ydM+gkjk

gj lcsjs ?kj ls fudys]

ikap dksl ds jsax; jn~nkA

[kkan ek Vafx;k dej ek jLlh]

lkB cjl ds cq<+ok nn~nkAA

nqcyk iryk fipds xky]

cnu lyq[kk flj ek xeNkA

dej ek /kksrh ekM+h vksjek;]

ftuxh pyk; izHkq ds bPNkAA

ifjokj ek jg; ,d vdsyk]

ydM+h csps nhu ydM+gkjkA

chch cPpk 'kgjs ek jfgFks]

NksfM+d lc] gksxs cslgkjkAA

taxy ek jkst ydM+h ldsys]

caMy mBkos fQj pys 'kgjA

cnu ek dkjh ilhuk i>j;]

la>k csjk ek vejs 'kgjAA

Hkw[ks yka?ku jfgds cq<+ok]

esgur djs jkr vkÅ fnuA

csVk cgqfj;k lsok ctkfru]

le; ds ekjs ns[k nqjfnuAA

ukrh iksrk ikfrl iksVkjfrl]

Hkkx ek ubZ;s vblu lq[kA

Åij okyk tks js[kk [khap fnl]

mgh cukFks lq[k vkÅ nq[kAA

?kjokyh ikos csVk ds lq[k]

lsok dj; cgqfj;k jkuhA

nq/ks [kk; vkÅ nq/ks vpks;]

eksj Hkkx ek vkos nq[ks nq[kAA

xqM+h ek cksgs ydM+h ds cks>k]

fpark fQdj yk

lkspr lkspr jn~nk dkVs]

dk cps gs gkM+ ekl ds ru ekAA

f'ko ikoZrh pys Hkze.k ek]

i`Foh yksd ek dfju vorj.kA

jn~nk ek jsaxr gs ydM+gkjk]

ekrk /kjs] f'ko&dey&pj.kAA

ekrk f'ko ls djr gs fourh]

nq[k ds cks>k

pkSFks iu ek djr gs esgur]

gkos /ku ghu] ub;s deZghuAA

gs izHkq rksj [ktkuk Hkjs cksts]

ydM+gkjk yk dj dqN ennA

?kke fi;kl ek djs esgur]

izHkq] dqN cjlk ns] gs tynAA

ekuo ru gksos deZ iz/kku]

nsoh] pyks vkxs] djksa izLFkkuA

ugha] izHkq] eerk yk nscs /;ku]

d`ik dj rc tkcks vU; LFkkuAA

f'ko] ekrk ds vkxs gksxs four]

eqgj ds FkSsyh jf[kl jn~nk ekA

ydM+gkjk yfr;k fnl FkSyh]

lq: dq: pfyl fQj jn~nk ekAA

nsoh] ;s tue ub;s /ku lq[k]

vxys tue ek jgh ekyk ekyA

/ku dqcsj ds cugh ekfyd]

cSBkaxqj vÅ fupV vykyAA

nso yksd tl djgh lq[kHkksx]

lHkk ek vIljk djgh urZuA

/kU; gks izHkq eksyk gksxs larqf"V]

deZ'khy ds gksxs lqanj truAA

------------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------

14 vDVqcj 2008 J)k HkfDr

gkFk ek dVksjk] dka/k ek xeNk]

ydqVh vksdj cu; lgkjkA

ekrk th ds iqdkj y lqu ds]

dgs] rksj efgek gkos dfrd U;kjkAA

i; Mxjh ek Mxj uki;]

lkspr xqur gs eus eu ekA

esa gk jsaxr jsaxr vkgwa ekrk]

rksj rlohj cukgwa] eu ekAA

eksVj xkM+h cj ubZ iblk]

viu dksjk ek rksyk >qykgw ekrkA

iku Qqy ds uh gksbl tksjk]

J)k lqeu rksyk p<+kgwa ekrkAA

eksj ?kj ek ub;s vkVk pkaoy]

dgka ls ekaxrsao dysok esagkA

nwuksa gkFk tksj fcurh djgwa]

ekQh nscs] ijxV gkscs rsgkA

ljljmaok pys eksVj xkM+h]

djFks th gk /kd id /kd idA

uhpV rhj y QVQVh pyFsk]

vksgk djFks QdQd QdQdAA

iksVk gk eksj dkair gs ekrk]

frgha gk yxkcs csM+k ikj ekrkA

pkj dksl ys vkor gksa jsaxr]

ys nsds [kwanso rksj fl;kjAA

rksj njckj ds xtc gs yhyk]

egegkor gs pEik pesyhA

e;uk eatwj ujru dj;]

gbjuk fejxk djs vB[ksyhAA

Mksaxjh rhj fcjkts gl ekrk]

cgr gs 'khry ean lehjkA

lqj lfjrk rksj i[kkjs iba;k]

vm djr gs vkpeu uh;AA

HkDru lc djr gs njlu]

lc cj e;k: gkol rsgkA

iku ijlkn p<+ko; lc]

eu ds vkl iwjk djcs rsgkAA

, Mksdjk] ljdks] Hkxks ;gka ls]

yksxu lc nqrdkj yxkosA

HkDru ds eu gksxs mnkl]

dbls badj csogkj gk gkosAA

pfyl eafnj ds fiNokM+k ekA

xeNk ek viu vkalw iksN;]

pfdr] dk gksxs ekrk ds ckM+k ekAA

vpkud vkbl Hkwpky ogka]

eafnj eqgkVh ?kwe ikNwA

HkDru lEeq[k ekrk izxVsA

ewj[k tu gkso; vkxw ikNwAA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

06 vDVqcj 2008 e;k: ekrk

ckjg cNj ds uksuh vkos]

ijlkn ns fpYykor gsA

lsmd gk vaxsBk ek lwr;]

vkaps vkap [kwc Åa?kkor gsAA

Fkds gkjs fuan ek lwr;]

ukd gk [kwc xjkZor gsA

xksgkj yk vks lwur ub;s]

uhan gk tcjk HkUukor gsAA

cck cck eksyk ijlkn ns]

uksuh gks Åapkgk fpYykor gsA

jdidk ds mfBl lsÅd]

vka[kh dku yk jeatr gsAA

dksbZ eksyk iqdkj yxkos]

trj drj yk ns[kr gsA

esa gk 'kk;n liuk ns[ksao]

bgka dksbZ gk uh nh[kr gsAA

mlfuank ek gko; lsÅd]

tBuk ek Qsj

uhan ek vksyk dksu txkbl]

lkspr djoV cnyr gsAA

tBuk NksM+ mfBl laru]

gkFk ek Bsaxk mBkor gsA

,rh vksrh [kkstr gs vka[kh]

eksyk dksu] jkr iqdkjr gsAA

pkjksa eqM+k yk ?kqe ds nsf[kl]

dksuks utj uh vkor gsA

[kkstr fxl eafnj frj ek]

ekrk lEeq[k >V igaqpr gsAA

bgka Hkh dksuks fn[kr ub;s]

ekrk gj lq??kj lksor gsA

eafnj iV yk [kksfyl dksu]

laru eu ek [kwc lkspr gsAA

xquk Hkkx eu ek dj;]

gwjgk vksyk lwjrk vkor gsA

tkor csjk ek cM+s iqtkjh]

dkuksa dku le>kor gsAA

Hkwykcs >u js rsgk Hkksanw]

ekrk vklu ek fcjktr gsA

lkjk tx uhan ek lkso;]

txnack jf'k;k tkxr gsAA

lwrs tfB;k dksuks uh vko;]

?kj ek lc uhan Hkaktr gsA

jkr ekbZ l[kh lax vko;]

pgwa fn'kk dtjk vkatr gsAA

paik pesyh lnk lksgkxh]

jkr euh egegkor gsA

nler gk ykyh fc[ksjs]

enkj ean eqldkor gsAA

xksank dusj vÅ fljb;ka]

lksugk jax yk fcNkor gsA

o:.k nso /kwduk /kqd;]

pank gk yksjh lqukor gsAA

:[k jkbZ lc ukp; xko;]

cjxn eqM+h Mksykor gsA

iqjbu iku eksfr;u cVksjs]

[kks[kek [kwc ljekor gsAA

rfj;k ty rjax ctko;]

ufn;k e`nax ctkor gsA

eNjh ty urZu dj;]

dqeqnuh f[kyf[kykor gsAA

dikV yk rs vks/kkds lwrcs]

bgha ckr gk fcljkor gsA

ext dbls eksj ekjs xhl]

vHkh ,ns lwjrk vkor gsAA

txnack eb;k gkos e;k:]

ekrk dSuk cu ds iqdkjr gsA

ijlkn ekax; ds vks[khek]

laru yk vksgk txkor gsAA

HkDru cj jfgFks lnk izlUu]

ekrk y tx lgwajkor gsA

Hkkjh nq%[k ek ijs gs izk.kh]

txnack y xksgjkor gsAA

Hkko ds Hkw[kk gko; ekrk]

lqeu J)k HkfDr p<+kor gsA

ekrk ds dksBh Hkjs cksts gs]

tks ekaxks] eu] pkgk ikor gsAA

ful fnu lsok djcksu ekrk ds]

ekrk th lc yk cqykor gsA

lc tho cj e;k: gs ekrk]

txnack vks dgykor gsAA

---------------------------------------------------------------------000--------------------------------------------------------------------------------

8 vDVqcj 2008 c[kjh ds rwekukj

c[kjh ek Qqy Qqyokjh]

xksank xqykc egegkor gsA

ukj csyksjk [kwc ygjko;]

rksjbZ MksM+dk >wejr gsAA

rwek ukj

Nkuh Nkuh iljr gsA

Qyksa ds jktk dqEgM+k nknk]

Nkuh ek [kwcsp eksVkor gsAA

ikNw ikNw jf[k;k py;]

lklw gj [kwc lgwajkor gsA

jf[k;k cjh cukcksu ge]

cgqfj;k y [kqn crkor gsAA

Hkhrjs Hkhrj gjlFk] uksuh]

psgjk vksdj ytkor gsA

e;k ds ekjs dfg fnl ekrk]

uksuh gk rks ljekor gsAA

cjcgh djsyk cus laxokjh]

ykj eqag ek Vidkor gsA

puk ?kyks duksth ek dwn;]

ja/kb;k eaqg ia'kor gsAA

dqan: ds yjk tjk ck<+;]

ekpk ek [kwc brjkor gsA

dksjh [kbj[kk ybdk yksxu]

c[kjh gk xn cnkor gsAA

[ks[klh tksaFkjk c[kjh tkx;]

lqokn [kwc lqgkor gsA

ns[kb;k eu lkx ekax;]

lcds eu y eMkor gsAA

jedfy;k y lc >u [kko;]

c?kjk vEeV feBkor gsA

pqpqfV;k gk ?kyks lqgko;]

c[kjh ek feV feVkor gsAA

pEekl /kwidkyk nwuks csjk]

psap Hkkth [kwc lqgkor gsA

vEeV cj iVok Hkkth]

lcks fnu yy pkor gsAA

tjh Hkkth lky Hkj vko;]

xqRrqj xqRrqj [kwc ykxr gsA

cjh lax cusp feBko;]

ybdk fl;ku lc [kkor gsAA

rqek ukj [kwcsp cxj;]

:a/kuk vksikj ukgdr gsA

rwek lkx iM+kslh ?kyks [kko;]

geyk dHkwp uh crkor gsAA

yqdk yqdk ds rwek y Vksj;]

eqlqj eqlqj lkx [kkor gsA

rwek yk dksu gj Vksjr gksgh]

ijkslh pqIis feVdkjr gsAA

gej ukj ds rwek Vksj;]

yksxu yk [kwcsp ckaVr gsA

lxk lhy yk ?kyks ckaV;]

gej th gk pqpokor gsAA

vksdj dqdjk :a/kuk dwn;]

gej ckM+h ek [kwc cklr gsA

ekSdk geyk lq??kj fefyl]

/kjsu vksyk NViVkor gsAA

dwdjk ekfyd ?kj ek vkbl]

dqdjky okil ekaxr gsA

fu;ko djk; ds fu;r gkos]

yksxu yk lc ldsyr gsAA

gekj ukj ds rwek Vksfjl]

vks ikj yk viu le>r gsA

dqdjk fefyl gej ckM+h ek]

ijkslh dkcj fpYykor gsAA

---------------------------------------------------------------------000--------------------------------------------------------------------------------

¼fot;k nleh½

8 vDVqcj 2008 >xjk

>xjk yM+kbZ dkyk dfgFks]

ukrh viu nknk y iwNr gsA

ybdbZ cqf) tkxs ftKklk]

nknk eus eu ek xqur gsAA

nknk cksfyl viu ukrh yk]

ukrh ?kj ls xqj ykur gsA

eqgkVh vkxw xfy;u ek]

xqj yk pqIis eM+kor gsAA

tgka jgs xqj] ogka vkos pkaVh]

ns[krs ns[kr] pkaVh >qer gsA

pkaVh y ns[k dqdjk vko;]

Bksud Bksud ds cus [kkor gsAA

dqdjk ns[k Hksadok ds eqag ek]

ikuh vkos ykj Vidr gsA

Hksadok dwdjk ds ikNq iM+xs]

ekSdk ns[k >iV~Vk ekjr gsAA

mRrk /kqjkZ dqdjk gk Hkkfxl]

Hksadok [kwc nmM+kor gsA

dqdjk ds dkjh ilhuk NwV;]

dksV dksVkor [kwc Hkkxr gsAA

vksrh ys vkos dfj;k dqdqj]

Hkksa Hkksa dj tcjk Hkwadr gsA

dqdqj ds ngkM+ yk lqu ds]

Hksadok eqagw yk yqdkor gsAA

Hksadok ekfyd ?kj ls vkos]

gkFk ek Bsaxk vafV;kor gsA

dfj;k dqdqj ds lker vkxs]

Bsaxk Bsaxk [kwc cjlkor gsAA

dka; dka; dj dqdqj Hkkx;]

xkslba;k rerekor gsA

Bsaxk /kjs ?kj ls fudy;]

xkjh c[kkuk lqukor gsAA

dqdqj fcykbZ ?kjek [kqljxs]

xkslba;k vc Bsaxk Hkkatr gsA

gksxs nwuks xqFFke xqFFkk]

Bsaxk Qsad ctuh cktr gsAA

?kj okyk lc dbls pqd;]

ekbZ fiyk lc ldykor gsA

xfy;u cu; taxh dq:{ks=]

viu rkdr crykor gsAA

ekbZ yksxu dNksjk Hkhj;]

pwanh yk [kqc >fV;kor gsA

Vwjk eu nksa; nksa; ihV;]

tksj tksj lc fpYykor gsAA

jksuk fpYykuk ?kyks gkso;]

xkjh c[kkuk [kwc nsor gsA

Hkwba;k BBkos rky Bksad;]

lc cnyk [kwc ysor gsAA

ukrh cw<+k nwuks reklk ns[k;]

ukrh dksjk ek eqag yqdkor gsA

dke cqrk y NksM+ ds yksxu]

xyh ek lc ldykor gsAA

dk gksxs dqN le> uh vkos]

,d nwlj yk lc iwNr gsA

crkus okyk dksuks ub;s]

tk tku; vks gk feVdkor gsAA

yM+r yM+r vyksj iM+xs]

Hkwba;k ek NViVkor gsA

tkaxj lcds

psgjk yk lc vksekor gsAA

ukrh cw<+k ?kj ek pyfnu]

ukrh yk fQj crykor gsA

vblus gksFks yM+kbZ >xjk]

ukrh eqM+h yk Mksykor gsAA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

08 flrEcj 2008 ** ej[kaMh xk; **

xkS'kkyk ek vkt gksor gs]

iwtk HkfDr ds taxh izn'kZuA

pepk djr gs ukjkckth]

usrk th ds xm ekrk njluA

usrk th ds lax ek py;]

pepk pkVqdkj ds nyA

xm ekrk gk jaHkkor gs]

lrdZ gkso; lqj{kk cnAA

,d >u gksbl nsohth]

dfjl xm ekrk ds migklA

iapifr ijes'oj cu;]

c[kku djr gs bfrgklAA

tbls tbls gksFk; nso]

rbls p<+ko; iku QqyA

nsoh nsork gkso; cyh]

>bu djo dHkwp HkqyAA

taxy ek [kwc jkt dj;]

vkne [kksj cCcj 'ksjA

Hkkstu cus gbjuk fejxk]

>iV~Vk ekjs yxr nsjAA

/kwi nhi vÅ ty rjiu]

usrk th dj; xks/ku iwtkA

'kj.k ek xksgjkor gs ekrk]

vmj ugha douks nwtkAA

/kjrh ekrk ds izxV :i]

tx ek gkos lk{kkr xkS ekrkA

euksdkeuk lc iwjk dj;]

dke /ksuq gksFks e;k: ekrkAA

/kkj.k djs lc rhjFk /kke]

lcds iwtuh; xkSekrkA

LoxZ ujd gksFks /kjrh ek]

xkor gs xq.k csn ekrkAA

deZ Qy rksyk fey ds jgh]

tbls rs djcs djeA

nsj gs exj va/ksj ugha]

c[kkur gs uhfr /kjeAA

xkSekrk [kkFks pkjk ?kkl]

rsgk ijkslr gl ykM+wA

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

xkSekrk [kwcsp fcQjxs]

gqesfyl] pyk fnl >kM+wAA

ykyh xk; fi;aj ykM+w]

?kqafl;k ds gksxs yky ihykA

vksyk [kokfrl nkuk ikuh]

vDdy ds isap] gko;

xm ekrk cuxs j.kpaMh]

xk; laHkkys uh laHkyr gsA

usrk th lksps trj drj]

foi{kh eu ds gjdr gsAA

volj oknh usrk dfjl ekax]

djr tkap ny ds xBuA

fojks/kh ds vka[kh QqVr gs]

[kqy tgh vksdj vka[kh cVuAA

nwlj usrk cksys pwds fcuk]

,Q vkbZ vkj ntZ djoA

lq/kok iu yk NksM+ nsos]

tqj fey ds lc vtZ djoAA

rst rjkZj usrk dbls pwds]

ej[kaMh xk; djks fxj¶rkjA

jktuhfr [kwc xjekor gs]

tksl ek idM+r gs j¶rkjAA

usrk eu ds usrk HkfDr]

[kwcsp jax tukor gsA

Åy tywy gjdr dj;]

iztkra= yk ljekor gsAA

-------------------------------------------------------------------------000----------------------------------------------------------------------------

29 flrEcj 2008 **nsoh njlu**

usrk th ds lokjh fudy;]

djgh vksgj nsoh njluA

fefM;k okyk lax ek py;]

pepk pkVqdkj gksos gjluAA

xkao xkao ek gksxs equknh]

usrk th gej i/kkjr gsA

vknj vxokuh djgw vksdj]

Lokxr }kj cukor gsAA

pkSd pkSjkgk rksj.k irkdk]

ygj ygj ygjkor gsA

txk txk i<+b;k ybdk]

tksj tksj ukjk yxkor gsAA

?kke fi;kl ek [kM+s gs ybdk]

ns[k ns[k csj fctjkor gsA

[kM+s [kMs vldVko; lc]

xq:th y ns%[k MjkZor gsAA

eksVj xkM+h ds jn~nk ewan;]

larjh okyk pedkor gsA

fjDlk lk;dy ds lker gksxs]

cjnh okyk /kedkor gsAA

nsoh njlu cj meM+; HkhM+]

HkDru [kwc f[kl;kor gsA

ykBh MaMk ns[k ds HkDru]

lcds psgjk eqj>kor gsAA

Hkw[k fi;kl ek ybdk jkso;]

ikuh ikuh fpp;kor gsA

iqfyfl;k MaMk ns[k ds ekrk]

cscl] ikuh ikuh gksor gsAA

cw<+ok fl;ku xksM+gk dkai;]

yxs fi;kl daB lq[kkor gsA

ru cnu ilhuk i>j;]

cSjh] iksaNs uh iksaNkor gsAA

[kM+s [kM+s mcdklh ykx;]

eu gk [kwc fepykor gsA

vk; gu djsck njlu]

nsoh geyk uh cqykor gsAA

vkbl usrk [kqyxs iV]

iqtkjh eu lgqajkor gsA

ikyFkh eksj cSfBl usrk]

?kaVksa nsoh y eukor gsAA

dksijk dksijk esok feLBku]

nsoh y Hkksx yxkor gsA

tarj earj i<+; iqtkjh]

dka[k dka[k 'ka[k ctkor gsAA

izlUu eu ls usrk fudfyl]

iqtkjh eu fxM+fxM+kor gsA

turk ds tc yfxl uacj]

vksyk mRrk /kqjkZ ljdkjr gsAA

nsoh lEeq[k HkDru igqaps]

ufjgj cRrh eM+kor gsA

nsoh njlu nksu uh ikos]

ikNw okyk /kfd;kor gsAA

nsoh :Bs dje gj QqVxs]

viu Hkkx y dkslr gsA

eu efUnj ek nsoh fcjkts]

nhu ghu lc yk ikslr gsAA

dgka HkVdgw rqe ,rh vksrh]

nsoh [kqn rksyk iqdkjr gsA

rksj /;ku ek nsoh clr gs]

eu eafnj yk mft;kjr gsAA

nsoh eka ekaxs feBkbZ dysok]

J)k lqeu p<+kor gsA

loZ C;kih gkos nsoh ekrk]

HkDru ds eu eM+kor gsAA

--------------------------------------------------------------------000---------------------------------------------------------------------------------

5 vDVqcj 2008 nsoh iwtk

vdsyk jn~nk >bu jsaxo]

dqdqj eu lc ?kwer gsA

xjok [kkstb;k cuds cSjh]

;uqd ekj ebu[ks lwa?kr gsAA

tsB ds efguk tknk rwd;]

?kke [kwcsp ydydkor gsA

?kke fi;kl cu ek ?kwe;]

xkao rhj ek lksfj;kor gsAA

fn[kc ek vCcM+ lq/kok gkcs]

eky eoslh cgkuk cukor gsA

uh phUg;k ybdk vkÅ cq<+ok]

f>e >ke ds csjk ns[kr gsAA

ckgjk ukj ds ekS?kk QqV;]

lkys pds nkSM+xk cukor gsA

nsoh yh cus eukcksu ge]

vksgk lkysp ds :lkor gsAA

[kqu ds Vhdk ekax; ekrk]

Hkw[k vksdj djykor gsA

ikuh fxjs ds ifgysp cnh]

nsoh yk [kwc liukor gsAA

dkjh dkjh yqxk y ifgj;]

vka[kh ykk [kwc uVsjr gsA

pwanh ewM+h y fQrjk ds nsoh]

thc ykes [kwcsp ukpr gsAA

ekFk ek ykyh ds Vhdk lksgs]

xksM+ ek ?kqa?k: [kwc cktr gsA

,d gkFk ek Qjlk /kkj;]

nwlj [kIij xqaxokor gsAA

fc/kqu gksds ukp; nsoh]

ru cnu gk ygjkor gsA

yi yi yi thc gk dj;]

tcjk nkar fdVfdVkor gsA

ujh ek ujeqaM ekyk ifgjs]

Hkwba;k rd ekyk f?kjyr gsA

j.kpaMh cu >wi; ekrk]

tksj tksj [kwc fdjyr gsAA

dksfygk taxy ek ufj;ko;]

fdyj fdyj ds jksor gsA

la>k lc dqdqj ldykos]

xkao cfgj lc jksor gsAA

jfFk;k ?kw?kok eu jkso;]

iksVk lcds vfV;kor gsA

lqus lqu yksxu ds :oka]

cnu ek [kwc cfx;kor gsAA

fcgfu;k lc dÅaok jkso;]

dkao dkao lc fpp;kor gsA

jfFk;k eoslh xÅlkyk ek]

ctuh ckt; jaHkkor gsAA

tkfxl nknh] VwV; liuk]

fcgfu;k y vxksjr gsA

lqVqj lqVqj fudy; ?kj ls]

lq:dw: Mksaxjh ckV tkor gsAA

dqjcqj dqjcqj dj; nknh]

eus eu ek xksfB;kor gsA

taxy ek fpjb fpjxqu]

nknh ns[k QM+QM+kor gsAA

c?kok fprok [kwc ngkM+s

[kcj lc yk crkor gsA

taxy ek lwa?k; tku;]

euqd ekj pys vkor gsAA

[ksr [kkj ds jn~nk VwV;]

fnu cwM+r ?kj vkor gsA

xfy;u ek lUukVk Nko;]

yksxu ?kj Hkhrjkor gsAA

eb;k ybdk y cjt;]

ybdk /kjb;k vkor gsA

?kj ls cfgj fudyks er]

ybdk y lc iksVkjr gsAA

fl;ku yksxu y le>kos]

?kj ek jgks lc lkokpsrA

ljgn ek dqdqj gk ?kwe;]

dj; lc yk psr fcpsrAA

viu ?kj yk [kqn laHkkyks]

xkao rhj ek dqdqj ?kqer gsA

[kkj [ksr ek ?kyks fn[k;]

tdkgk cjkscj ?kwer gsAA

xkao okyk eu lqurk dj;]

euqd ekj yk nwj [ksnkjr gsA

nl nl psfyd ds Vksyh cu;]

gkok/kwdk y cfgj fcnkjr gsAA

-----------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------------

25 flrEcj 2008 **gej xkao**

'kgj ek rqe i<+Fkks jfgFkks]

Hkqyk tFkks xkao xoab ykA

csjk c[kr ek vkor jgo]

lwjrk djgw rhtk uobzZ ykAA

frgkj ckj ds cuFks bgka]

vkuh ckuh ds dqRrqj dysokA

lwth gyok efM+;k ds idok]

cjk lksgkajh iiph dysokAA

[kwjeh BsBjh lqokn gs vkyk]

vbjlk Hkft;k ykj Vidk;A

phyk vaxkdj xjesxje]

pVuh lax xtc lqgk;AA

fcgfu;k [kkFku cklh pVuh]

jg; izksfVu ds vtc HkaMkjA

cklh [kob;k jfgFks dM+el]

uh ns[ks oks gk jDlgwa HkaMkjAA

thjkZ pVuh vm iVok Hkkth]

ybdk fl;ku lcks yypk;A

tjh psap [kksVuh pjksaVk]

cklh Hkkr mijkgk [kok;AA

fteh dkank lCth ds jktk]

eu Hkj [kko lsgr cuk;A

efM+;k ist ds xq.k gs vkyk]

>kat >ksyk cnu cpk;AA

dkspbZ ikuk cslu ekax;]

ngh elkyk lcks lqgk;A

mYgok mYgok cksgkj Hkkth]

vkek veyh laxh cuk;AA

Qjk xwaf>;k lqanj dysok]

djh ykM+q [kwcsp lqgk;A

ewjkZ ykM+w fn[kc ek tcjk]

ikuh fi;ks Hkw[k Hkxk;AA

[khjk dfyUnj ckr fujkyk]

eqag ek Mkyks ikuh vksxjk;A

Hkw[k fi;kl y nwj Hkxkos]

>ksyk xjeh yk [kwc pedk;AA

dkank Hkkth lax puk ds nkj]

Mcdk c?kjk lcks lqgk;A

dksy;kjh Hkkth [kwcsp feBkFks]

,dj xq.k vk;qjosn crk;AA

dqEgM+k cjcV~Vh ds Hkkth]

puk nkj y laxokjh cuk;A

lkl cgw ds >xjk Hkxkos]

nwuksa ds e;k [kwcsp c<+k;AA

dqoaj Hkkth ewax mjnk ds]

cgqfj;k lqanj c?kok yxk;A

lkl llqj eu pjpk dj;]

uksuh ds tsou [kwc [kok;AA

puk yk[kM+h ds ckr fujkyk]

lksans lksan ek [kwcsp [kok;A

fdfyj dkyj ybdk dj;]

ja/kb;k eaqg rkdr jg tk;AA

cjsZ Hkkth vm QwVw jedfy;k]

eqag ds lqokn fHkuxs c<+k;A

rksjb MksM+dk xqRrwj xqRrwj]

cq<+ok fl;ku yk [kwc lqgk;AA

rfj;k ufn;k ?kkV ?kBkSank

laxh toagfj;k lcks feyk;]

rmajs Mwcds vm cfr;k;]

fl;ku cjt; dgka fcyk;AA

[kkj [ksr gk lksuk mxys]

/kku xgwa [ksr ek ygjk;A

jgsj puk vm ewax mjnk]

>qej >qej eu cgykAA

fnu ek lwjt jkr ek pank]

deb;k yk jn~nk crk;A

[ksr dksBkj ek feys deb;k]

esgur djs ilhuk cksgk;AA

jkr ek pkanuh pys c;kj]

Fkdkgkjk djs jfFk;k fcljkeA

frgkj ckj ds ukp; xko;]

dke cwrk yk nsos fojkeAA

yksd jax ek Mwc; yksxu]

xkao bUnz yksd cu tk;A

bUnz /kuq"kh NVk fc[ksjs]

bUnz yksd ?kyks ljek;AA

fpjbZ fpjxqu :[k jkb ek]

la>k fcgfu;k eqjyh ctk;A

xfy;u ek ybdk [ksy;]

fdydkjh lqu nq[k fcljk;AA

cM+s fcgfu;k dqdjk tkx;]

dqdM+aw dw lk;ju ctk;A

deb;k fdlku tBuk NksM+s]

dqdjk cklr gks tk;AA

la>k csjk cjnh vksbys]

nqgkuw xk; gqejr vk;A

?kkaVh ?kqEej eu yk Hkkos]

c`Unkcu tl xkao lqgk;AA

nsokjh cj xm ekrk ds iwtk]

dysok f[kpjh Hkksx yxk;A

la>k csjk xksj/ku [kqankos]

xkao gej xksdqy cu tk;AA

;nqoa'kh HkkbZ ukp; xko;]

d`".k dUgS;k ijxV gks tk;A

xksi ckyk jk/kk cu tkos]

oks lq[k cju; uh tk;AA

xkao ds /kjrh ikou /kjrh]

e/kqj 'khry ty cjlk;A

lqcg 'kke pys e[kb;k]

ru eu gk vfr gjlk;AA

jfFk;k eksfr;u ds cjlk]

cM+s lcsjs ijxV gks tk;A

cu>kj Mkjk ikuk yk]

eksrh 'kcue nquks ugyk;AA

xkao ek clr gs ekVhiwr]

lksa/kh xa/k egegkor gsA

Qqy Qqyokjh ds ukrk fjlrk]

peu f[kyf[kykor gsAA

Hkb;k Hkmth] vÅ ddk dkdh]

ikou fjlrk eukor gsA

iwjk xako ifjokj tl ykx;]

ns[k ns[k f'ko eqldkor gsAA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

27 flrEcj 2008 fctyh ckbZ

xkao ek jfgFks feVfeVgh Vqjh]

fctyh ckbZ vksdj ukeA

nwj ns'k ys vkFks vksgk]

tkuFks lc cqrk dkeAA

tbls fr;kjcs lcks djgh]

gkcs cM+ prqjk gql;kjA

xjhc vehj lc?kk tkos]

vksyk feyFks lcds fi;kjAA

fnu eku /kqa/kjklh ykxs]

jfFk;k vka[kh ped;A

cksyh Hkk"kk le>; ugha]

blkjk ek [kqc eVd;AA

?kj nqokj [kkj [ksr ek]

ikuh Hkjuk vksdj dkeA

NsM+[kkuh y lg; ugha]

rksyk dj nhgh cnukeAA

gko; pdpdgh ckuh ds]

fxftj fxftj djr jfgFksA

nsgsa ikao gko; dM+el]

?kke ikuh lcks y lfgFskAA

fjaxh fpaxh diM+k igu;]

ru cnu gk nedr gsA

csuh tl ygjko; uksuh]

pky vksdj pedr gsAA

Vhch vLrjh ?kyks pyk;]

ja/kb;k y dj; ennA

Fkdklh y tku; ugha]

vks jfgFks gjne xnxnAA

i<+b;k eu yk cM+ fctjkFks]

feyFks vksyk xkjh c[kkukA

fnu vÅ jkr /kwduk /kwd;]

vlhl nsos ybdk fl;kuAA

fnu jkr [kVFks cwrk ek]

ejok fijkos u rjokA

tc vksyk vksr;klh ykxs]

yksxu >kads rfj;k ujokAA

cj fcgko ek vCcM+ lEgjFks]

[kwcsp feVfeVkor jfgFksA

cj c/kw yk NksM+ ds yksxu]

b fgp yk ns[kr jfgFksAA

fcgnjk csjk ek fctyh]

jfgFks [kwc elrh ekA

>wej >wej xkuk xokFks]

lksj epkFks clrh ekAA

yksxu yk [kwcsp HkM+dkFks]

gko; pqxyfgu ckuh dsA

HkM+dkSuh ek vkds yksxu]

djuh djFks vkuh ckuh dsAA

fnu jkr ;s gk lsok ctkFks]

dj; esgur eu yxk dsA

VkaV Hkk[kk lg; ugha]

ne fygh tku uaxk dsAA

ekfyd ds eu yk VeM+ ds]

dfgFks ixkj c<+kns eksjA

ctkj gkV ek Hkko c<+xs]

[kjpk ek iM+s [kwcsp tksjAA

vkfQl n¶rj ek djs vatksj]

fNrdk dqfj;k ?kyks lqgk;A

[kksj xyh ek ?kyks ?kwes]

dy dkj[kkuk ek brjk;AA

esyk eM+bZ ek fxatjs fQjs]

gksVy nwdku ek vafM+;k;A

pmjkgk ek VsªfQd laHkkys]

pyb;k y jn~nk crk;AA

'kgj ns[ks cj cM+ iqpiqphgh]

jsyxkM+h ek dj; lQjA

taxy igkM+ lc yk ?kwes]

uh [kksts viu ge lQjAA

yjk tjk ,dj vCcM+ gkos]

laxokjh cukos rRdkyA

tc ebds jgh Hkjs cksts]

fctyh ds ?kj ek lqdkyAA

fctyh tl deb;k ik ds]

lcyk feyFks [kwcsp vksrA

vksdj fcuk tx vaf/k;kj]

jg; lnk fctyh ds tksrAA

-----------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------------

20 flrEcj 2008 if<+l u lhf[kl

xjhcksa ds elhgk fefyl inoh]

rkyh ctk;] isij Nkir gsA

usrk th] [kM+k gksxs vdM+ ds]

fodkl lM+ds lM+d vkor gsAA

xkao xjhc fdlku HkkbZ yk]

loksZPp izkFkfedrk nscksuA

xkao xkao ek 'kkyk Hkou]

eqag ekaxk iblk nscksuAA

cuxs 'kkyk Hkou xkao ek]

Qhrk dV;] gksos mn~?kkVuA

?kwe; xyh ek csjk dqcsjk]

vko ns[k; u rko yksdkjiuAA

pgk ikuh cj ub;s Qqjln]

ru ek ilhuk pqpokor gsA

?kwe; nl xkao ,d fnu ek]

usrk th euseu eqldkor gsAA

turk ds nq[k uh /kjs dku]

[kkstr gs] dgka gs dSaph QhrkA

dj; usrk] gM+cM+ gM+gM+ ]

Qsj lqukcks Hkxor xhrkAA

Ldwy [kwyxs] gksxs Hkjrh]

Ldwy tkFks gkalr gkalrA

ctk; ?kaVh] gktjh p<+k;]

vkos pjcTth jksor jksorAA

pqi rksyk dksbZ ekfju gs]

jks er] dk gksxs] eksyk crkA

Ldwy ds ckr Ldwys ek NksM+]

dqN gks; rks xq:th yk crkAA

cbBs cbBs ykxFks vldV]

ub;s xq:th i<+kbZ uh gks;A

eu yxk ds i<+cks dFku]

Ldwy tk; ds eu uh gks;AA

>kjk >kjk [kk; ds fefyl usork]

gkFk /kksok; cbBs iaxr ekA

?kaVksa xqtjxs] Hkkr u dysok]

dgka iM+su vblu laxr ekAA

bgh gky loZ f'k{kk vfHk;ku ds]

/kks"k.kk djs] iblk Qsadr gsA

v<+r ds x<+r ;kstuk cukos]

Bsdsnkj ds dke] gkFk lsadr gsAA

i

xzkeh.k f'k{kk vkalw cgkor gsAA

eVd eVd ds ctkos xky]

fodkl ds xaxk cgkor gsAA

egrkjh euseu lkspr gs]

/kj ek lq??kj cuh dekfrlA

if<+l u lhf[kl gksxs lqf[k;kj]

?kj nsrsu cus lxk vkfrlAA

-----------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------------

22 flrEcj 2008 **e;k ds eqanjh**

ukd ek Qwyh xy ek lwfr;k]

nqYygu yk lq??kj ltkor gsA

ikao ek iSjh dku ek f[kuok]

ns[k ns[k uksuh ytkor gsAA

lryfj;k dj/ku dfugk [kksgs]

ukfxu tl csuh ygjkor gsA

laxh toagfj;k dj;] fBBksyh]

ckr ckr ek f[kyf[kykor gsAA

gkFk ek ,SaBh ckag ek igwaph]

xksM+ ek esagnh jpkor gsA

lqanjh fcfN;k vaxjh fcjkts]

uksuh gk uh fpUgkor gsAA

vaf[k;u ek dtjk vkat;]

ekFk ek fVdyh nedr gsA

vaxjh ek Hkwba;k yk [kqjp;]

eus eu fny gk rM+Qr gsAA

iap xTth yqxk y ifgjs]

ygaxk iksy[kk legjr gsA

fNVgha caqnhgh yqxky ns[k]

lc ds eu gk Hkjer gsAA

eban vaxuk ek eM+ok ekM+s]

tksr dyl txexkor gsA

lxk lhy ds vkok tkgh]

?kj vCcM+ xncnkor gsAA

ybdk eu [kwc nkSM+; ?kwi;]

fpjb tl fpp;kor gsA

cjt; ckr eku; ugha]

vÅ tknk brjkor gsAA

eksgfj;k okyk eu yk eksg;]

vkuh ckuh /kqu lqukor gsA

MQjk okyk /kqu ek >qe;]

>qe >qe >qejkor gsAA

Me: ds ckr gs fujkyk]

ybdk fl;ku Mxexkor gsA

fVfej fVfej Vkld ckt;]

eathjk dj; fNfuu Nkuu]

lqusp lqus cj eu Hkkor gsA

tksDdM+ ukp; eVd eVd ds]

ijh lcyk fj>kor gsAA

xqgkVh ek i/kkjs nqYgk jktk]

cjfr;k eu [kqc ukpr gsA

nuknu QwVs ce QVkdk]

jax xqyky mM+kor gsAA

igquk eu ds ikao i[kkjs]

v{kr Vhdk yxkor gsA

le/kh ls le/kh fey;]

tksgkjs] xycbgka iksVkjr gsAA

dsejk okyk nmaM+ nmaM+ ds ]

vka[kh ewan cVu nckor gsA

?kjfr;k [kksts] nqYgk jktk]

lc >u yk /kfd;kor gsAA

cjfr;k ns[ks nqYgfu;k yk]

eus eu ek gjlkor gsA

tqx tksM+h gk lqanj QHk;]

nwuksa ds Hkkx yk lgqajkor gsAA

egrkjh vbl ikao i[kkfjl]

ekFk Vhdk] vkjrh mrkjr gsA

e;k ds eqanjh lkSafil ekrk]

eus eu ek lgqajkor gsAA

lges lges pys fgjfu;k]

vka[kh gk [kwc ljekor gsA

nwuksa gkFk ek Qqy xtjk]

Fkksjdks] laHkkjs uh laHkjr gsAA

vUrl ek mBs rqqQku cSjh]

ru cnu yk flgjkor gsA

izse ds fcjok eu ek tkxs]

eu yk [kwc ygjkor gsAA

ojlEeq[k igqapxs dU;k]

ojekyk ifgukor gsA

pj.k cUnu dfjl lejiu]

eu efUnj gjlkor gsAA

-----------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------------

23 flrEcj 2008 **usrk th vkor gs**

fl;ku eu lc pjpk dj;]

usrk th vkor gs xkao ekA

Lokxr vfHkuUnu djcks]

cbBkcksu eap ds Nko ekAA

njh rky irjh fcNkcksu]

'kfe;kuk ?kyk yxkcksuA

csap dqjlh ?kyks yxgh]

xyh ek xyhpk fcNkcksuAA

[kkjk ehBk dktw fdl fel]

'kgj ys eaxkcksu geA

lgwajkor gu Hkkx yk]

fny [kksy ds ij?kkcksu geAA

Vsª fxykl vm di iysV]

nkÅ ?kj ys eaxkcksu geA

usrk th yk [kq'k djcks]

vjth fcurh djcksu geAA

nkbZ ekbZ vm ybdk fl;ku]

eu ek [kwc [kw'k;kyh gsA

usrk vkor gs gej xkao ek]

tgu ek [kwc gfj;kyh gsAA

djcksu ge lc lkQ lQkbZ]

xqgkVh ek jaxksyh ltkcksuA

dke cqrk lc jgh can]

usrk frgkj eukcksu geAA

;qok eaMy efgyk eaMy]

laHkkygh lcksp dke ykA

gej cjkrh ds gksgh lksj]

mij mBkgh gej uke ykAA

?kj ?kj ls vkgh xksank Qqy]

pqu pqu ds xtjk cukcksuA

usrk th i/kkjgh gej xkao ek]

jn~nk ek Qqy fcNkcksuAA

v{kr vm xqyky ds Vhdk]

ekFkk ek yxkcksu geA

pansuh xksank] Qqy&xtjk]

xyk ek igukcksu geAA

lkgaM+k nso ek gwe nhi]

iwtk ikB vÅ tyrjiuA

iwtk djgh xm ekrk ds]

f[kpjh Hkksx ijlkn vjiuAA

ns[kkcks xÅBku ds x;jh]

xm ekrk cj [kgh rjlA

e;k: usrk djgh ?kks"k.kk]

[kks/kjk iVkgh bgh cjlAA

lhesaVh dj.k yk ns[kgh usrk]

xyh Hkze.k djkcksu geA

fljfeV jsrh lc cksgkxs]

usrk th yk crkcksu geAA

ljkgk dkaM+ QwVkgk [kijk]

'kkyk Hkou yk ns[kkcksuA

cjlkr ek Nkuh [kwc VidFks]

ybdk cj Nrjh ekaxcksuAA

gkos lkr dksjh i<+b;k ybdk]

i<+kFks ,d ekLVj thA

dbls i<+kFks ,d vdsyk]

ijxV ns[kgh gej usrkthAA

uok Hkou ds Ncuk vksnjxs]

¶yksfjax ds njlu djkcksA

[kkspdk fMijk ek cbBs ybdk]

ybdk eu ls HksaV djkcksAA

vkaxu ckM+h lkeqnkf;d Hkou]

usrkth yk lc ns[kkcksuA

Bsdsnkj dfjl cneklh]

lcks yuk [kqyds crkcksuAA

usrk th gko; cM+ e;k:]

lqugh gej lc ckr ykA

,d ,d Bu yk uksV djgh]

uh fcljkos dksuks ckr ykAA

usrk th ds vkbl fpV~Bh]

dsfUly gksxs lc ijksxzkeA

lc >u ds psgjk mrjxs]

;s dk pfjRrj gksxs jkeAA

usrk cj lc tksjk djsu]

vks gk geyk >aV;kor gsA

lq[k nq[k ek vkgh dFku]

trj drj cgadkor gsAA

geyk ;sgk [kjpk djkbl]

fnu cknj ,djks vkghA

ykes gs ikuh ds /kkj]

fdatj fQj eNjh csanqok vkghAA

---------------------------------------------------------------------------000--------------------------------------------------------------------------

14 flrEcj 2008 vuUr prqnZ'kh

**pk.kD;**

ije Kkuh vÅ egk izrkih]

ns'k fons'k ek ukeh fo}kuA

dfj;k fcyok nqCcj ikrj]

eLrd ek Vhdk] f'k[kkokuAA

egkdzks/kh vÅ LokfHkekuh]

jk"Vª fgr ek dj; fpUruA

dwVuhfr ds dq'ky f[kykM+h]

v[kaM Hkkjr ds dfjl fpUruAA

uke fc".kq xqIr vkpk;Z]

pk.kD; uke ls tx pkfgjA

jktuhfr ds eq[kj oDrk]

tksM+ rksM+ ek fjfgl ekfgjAA

NksVs NksVs jktk egjktk]

x`g dyg ek jg; O;LrA

naHkh foyklh jktk eu]

vkilh ;q) ek gksxs iLrAA

rqdZ ;eu vkdze.k dkjh]

ckt tbls >iV~Vk ekj;A

dqdqj fcykbZ tl yM+b;k]

rwQkuh geyk uh lEgkj;AA

v[kaM Hkkjr ds liuk lkdkjA

dbls gkgh liuk lkdkj]

m/kM+ cqu ek yxxs dkSfVY;]

;qok pUnzxqIr gksugkjAA

Åapiwj dNkoj ;qod]

eLrd vksdj nedl jg;A

ukyank ds fok ihB ek]

jktuhfr ds v/;srk jg;AA

vks fnu yk dbls fcljk;]

ex/k ds jktk dfjl vuknjA

f'k[kk [kksy dfjl ladYi]

jktk ds vgh fnu cknjAA

dfj;k ckEgu ds ?kqaLlk ns[kcs]

rksj jktoa'k ds gksgh iruA

jktflagklu ys rjcs rsgk]

dky dksBjh ek gksgh truAA

Hkkoh jktk ds :i ek gksxs]

;qok pUnzxqIr ds ifgpkuA

ex/k jkt ek gksxs equknh]

cpkuk gs ex/k ds 'kkuAA

txk txk [kqyxs flfoj]

;qok eu ds yfxl drkjA

lSU; laxBu gksu yfxl]

gksgh vR;kpkjh ds rkj rkjAA

fnu eqgjr fu;r le; ek]

ohj pUnzxqIr dfjl geykA

uok jktk ifM+l detksj]

ex/k >ksafdl lsuk tqeykAA

paUnzxqIr y uok lh[k fefyl]

ex/k y gjkuk galh [ksy ughaA

xq: psyk lkspu yfxu]

c?kok dksfygk ek esy ughaAA

fudyxs nwuksa vKkr fn'kk ek]

jfFk;k tgka fcrk;k tk;A

nqj dqfV;k ek fnf[kl jksluh]

dksu jfgFks ogka lwa?kk tk;AA

egrkjh] csVk yk le>k;]

pUnz xqIr tbls rs djFklA

ydj/kdj rksyk gko;]

rhj NksaM+ eban yk [kkFklAA

nwuksa >u yk] vkxs le>]

mgk iksg ek fefyl lgkjkA

le> ek vkxs dkcj gkjsu]

dwV uhfr ds yscksu lgkjkAA

dksu gs cSjh dksu lgkjk]

,dj igyh irk yxkcksA

Qqyokjh cukcks l[kk fe= yk]

cSjh yk [kwc etk p[kkcksAA

lke nke ds uhr yk viukcks]

naM Hksn yk ?kyk vtekcksA

fo"kdU;k jktnjckj ek]

tks laHko vks lc y djcksAA

rwQku tbls py; pUnzxqIr]

ex/k ek epxs gkgk dkjA

naHkh jktk [kbl iV[kuh]

pepk pkVwdkj dj; fpRdkjAA

ex/k ek vkbl uok fcgfu;k]

pUnzxqIr cuxs ;qok jktkA

pk.kD; y cukbl egkea=h]

c/kkbZ ek ckt; fcxqy cktkAA

pk.kD; y vHkh vjke dgka]

dkynwr jkou&fQjaxh vkor gsA

Hkkjr fot; gs vksdj liuk]

fldanj ls lhekar dkair gsAA

?kj ek Hkwads cfgj iwNh vksjek;]

dksbZ ikao ijs dksbZ flj dVk;A

Fkdkgkjk fldanj ilksisl ek]

lsuk vkxs c<+k; ;k ihNs gVk;AA

;wukuh f'kfoj yk fefyl lans'kk]

ryokj mBkvks ;k feykvks gkFkA

pk.kD; pfyl vn~Hkwr pky]

;ou ckyk pUnzxqIr ds lkFkAA

cpxs ex/k jDrikr ys]

pys fldUnj oru ds jlrkA

Qalxs dfBu pky ek]

fldanj Qalxs dfBu pky ek]

e:LFky cus ?kj ds jlrkAA

fldanj ds iatk can]

feflj igqaps gQjr gQjrA

ohj my>s pkud ds tky ek]

;ks)k fu"izk.k] Fkexs gjdrAA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

18 flrEcj 2008 **lksuk[kku ds c?kok**

jRuxHkkZ NRrhlx<+ ek]

gko; ikou lksHkk[kkuA

gj ekrk ds dks[k ys]

tue; bgka liwr egkuAA

/kjrh ekrk tuuh ekrk]

gksFks nwuks ,d lekuA

lL;';keyk /kjrh nsos]

dksnks dqVdh vUu /kkuAA

lTtqx =srk vÅ }kij]

dytqx gksFks ,d lkekuA

csjk csjk ds gksFks ckr]

dksuks lko dksuks csbekuAA

/kjrh mxys lksuk pkanh]

NRrhlxf<+;k cksys Hkh ok.khA

ljy lq/kok lqHkko ds gksFks]

xqLlk ek fudys ohj ok.khAA

jktoa'k ek iSnk gksbl]

ohj cgknwj liwr egkuA

nkbZ nnk ds e;k: csVk]

ukjk;.k flag vksdj ukeAA

lksuk [kku gksxs /kU;]

jktk djs ijtk izfriky]

fjfgl nqLV fQjaxh 'kklu]

jktk yk dfjl cnukeAA

lwD[kk gksxs ifjl nqdky]

epxs pkjksa vksj gkgk dkjA

nkuk ikuh cj rjl; yksxu]

daB lq[kkxs djs fpRdkjAA

[kkj [ksr gk njkZ gufnl]

rfj;k ufn;k ?kyks lq[kk;A

:[k jkbZ ds ikuk >jxs]

lkoka cnmj ?kyks fljk;AA

eky eoslh f>Vdk gksxs]

:[k jkbZ lc eqj>k;A

dhjk edksjk ?kyks vksBaxs]

eNjh dksrjh ujok vafV;k;AA

phrok c?ko gksxs vyksj]

gwaM+jk dksfygk djs foykiA

gFFkh yk pyuk eqfLdy]

;eyksd ek gksos feykiAA

lwok jeyh phy eatwj]

rhrj cVsj iM+dh eSukA

[kqljk ?kw?kok dkSvk fx/kku]

dksuks y ub;s cu ek jSukAA

dksBh Mksyh ds vf<+;k fljkxs]

xguk xwBk ?kyks cspk;A

vf<+;k fcu pqYgk tqMkxs]

lUlks fQdj ek eqM+h fijk;AA

eoslh yk NksfM+u taxy]

mgh ckV ek viuks fxuA

?kj nqokj ek vks/kkbu csal]

cu ek dkfVu nqjfnuAA

dkank dqlk yk [kk ds yksxu]

feVkos isV ds Hkw[k ykA

fQjaxh yk ub;s fpark]

uh le>s turk ds nq[k ykAA

xkao ek fjfgl lkgwdkj]

diVh dkba;k vÅ eDdkjA

ukjk;.k flag xhl ogka]

dfjl lsB vknj lRdkjAA

ijs gs Hkkjh nqdky xkao ek]

[kksy ns xksnke ds rkykA

Hkw[ks turk yk feygh dke]

cka/k ca/kkgh ujok ukykAA

csjkstxkj yk feygh dke]

isV Hkjs cj nscs vuktA

nqdky ek gksxs ftuk nqHkj]

lsB th] n;k dj cpk ns yktAA

vkt rsgk turk y nscs]

rksyk nhgh Åij okykA

/kje dje ek [kjpk dj]

fdjik djgh lcds j[kokykAA

/ku /kkU; ys Hkjs HkaMkj]

xksnke ek eqlok [ksyr gsA

Hkw[ks yka?ku isV ek eqlok]

dksjh [kbj[kk isyr gsAA

txk txk rsgk nscs dke]

tx ek gksgh rksjp ukeA

rksj feygh lq??kj vkfljokn]

yksaxu djgh rksyk lykeAA

geyk fo'okl vÅ Hkjkslk gs]

ckr yk j[kcs rsgk lsBA

turk ek jksl gs izcy]

gks tcs rs efV;k esVAA

dkba;k lkgwdkj dfjl jiksV]

Fkkuk ys vkxs iqyql flikghA

lkgwdkj fudfyl nxkckt]

jktk yk /kfjl iqfyl flikghAA

rhj deku Vafx;k Qjlk]

?kjs gkFk ek] dfju geykA

?kqLlk;s vkfnoklh djs okj]

fupV le>Fks fQjaxh geykAA

fQjaxh ca/ku rksM+ ds jktk]

fudyxs chgM+ taxy ekA

laxfBr gksxs lc vkfnoklh]

dwn; ybdk fl;ku naxy ekAA

fQjaxh pykos xksyk ck:n]

vkfnoklh pykos rhj dekuA

,d ,d ;ks)k nl nl ekjs]

fQjaxh ikuh eaxs gksxs gykdkuAA

j;iqj ys vkxs QkSsth nLrk]

dfju rkcM+ rksM+ ekjdkVA

fQjaxh Hkkjh iM+s gksxs Hkax deku]

oru j{kk cj pfyu dqckZuh ckVAA

;ks)k gksxs fuLBqjrk ds f'kdkj]

uok lqjkt ds nhid tykblA

ohj ukjk;.k flag gksxs 'kghn]

'kgknr lqjkth jn~nk fn[kykblAA

gs NRrhlx<+ ds dzkfUr ;ks)k]

rksj djr gu 'kr 'kr vfHkuanuA

nhu ghu lc yk feygh U;k;]

vU;k; vR;kpkj ds gksgh neuAA

-----------------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------

11 flrEcj 2008 **pdzC;wg**

/keZ {ks= dq:{ks= ek gkso;]

egkHkkjr ds ;q) egkuA

xnk;q) gj ns[krs cu;]

luluk o; vfl] rhj dekuAA

phy fx/kku >iV~Vk ekj;]

dksfygk dqdwj Hkw[k Hkxk;A

egk laxzke cuxs] lelku]

txk txk fprk xqaxok;AA

fnu ek py; ?ku?kksj laxzke]

flfoj ek jfFk;k dj; foJkeA

nwuksa ny xksYyj tl yM+;]

dc dbls gksgh fojkeAA

dkSjo ny ek gksbl eaFku]

pdzC;wg ds djo jpukA

pdzC;wg lsnu vtZqu tku;]

gksbl xaHkhj dwV jpukAA

fcgfu;k ys j.kHksjh ct;]

vtqZu fudyxs nwj dghaA

dwV c;wg ek my>xs vtZqu]

vÅ yM+r gs dghaAA

pdzC;wg ds gksxs jpuk]

ikaMo flfoj] xexhu cu;A

gksxs mnkl ikaMo jkt]

pqukSrh vc laxhu cu;AA

jkt egy ek fxl [kcj]

pdzC;wg ds gksxs jpukA

vtqZu dgha nwj yM+r gs]

dkSjo ny ds dqfVy jpukAA

ikaMo ny ek gksxs [kycyh]

vc dk gksgh HkxokuA

ohj vfHkeU;w lEgj d fudfyl]

dfjl ekrk ds pj.k cUnuAA

laxzke Hksl ek ns[k csVk yk]

vka[kh nwuks Hkjxs ekrk dsA

ikaMo ny ds ykt cpkgwa]

fju pqdkgwa ekrk firk dsAA

pj.k cUnu dfjl ekrk ds]

ekrk Nkrh ek fyiVk;A

ohj lkod cSfBl jFk ek]

eu ek izHkw /;ku yxk;AA

ikaMo flfoj ek igwaps lwjek]

rkm ds dfjl pj.k cUnuA

Hkjs eu ls /kjejkt gk]

dfjl ;ks)k ds vfHkuUnuAA

/kwe dsrq cu pys vfHkeU;q]

jn~nk vius vki cu;A

gksxs Qsy nzks.k ds jpuk]

vfHkeU;q C;wg Hksnu dj;AA

,d vdsyk ohj vfHkeU;q]

/oLr dfjl C;wg jpukA

;ks)k egkjFkh gksxs Hk;Hkhr]

eqfLdy gs rwQku ls cpukAA

ckt tbls ekjs >iV~Vk]

dkSjo ny djs fpRdkjA

?kk;y eqnkZ ls iVxs /kjrh]

gksxs pkjksa vksj gkgkdkjAA

'ksj tbls ngkM+s ckyd]

nqLeu ds dystk QV tk;A

lwjt tbls neds izcy]

nq'eu ns[kr gh eqj>k;AA

ukfxu tbls ygjk;s ;ks)k]

ntZuksa flj dV; ,d lkFkA

cM+s cM+s ;ks)k FkjFkj dkai;]

tku cpkns izk.k ukFkAA

iou osx ls pys vfHkeU;w]

nqLeu ds lhuk QV tk;A

dky cu ds >we; lwjek]

nqLeu ds iksVk vafV;k;AA

dkSjo ny fpark ek iM+xs]

lkftl dj; [krjukdA

uhr y NksM+ vuhr dj;]

fuj.k; dfju 'kje ukdAA

lkr egkjFkh ?ksfju jFk yk]

vfHkeU;w gksxs jFkfoghuA

jFk ds pd~dk cful lqn'kZu]

nqLeu gksos izk.k ghuAA

vafre {k.k rd vfHkeU;q]

dfjl nqLeu ds lagkjA

ohj xfr yk ikbl ckyd]

lnk lwjrk djgh lalkjAA

lwajohj ds iwtk lc dja;]

dk;j yk nqfu;k c[kkur gsA

/kjrh ekrk lcksp ds ekrk]

larku or lcyk ikyr gsAA

-----------------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------

12 flrEcj 2008 **naMdkj.;**

naMd equh ds ikou /kjrh]

fjlh equh ds ril FkyhA

;K gou ek fo?u ck/kk]

epkop jDlk eu [kycyhAA

gkso; ea=ksPpkj osnksa ds]

naMd eu lnk iz'kakrA

jDlk eu ds vka[kh QqVxs]

naMd gksxs ije v'kkarAA

ful fnu gkso; ;K gou]

dja; lc eaxy deukA

fxfjtu lc dja; vkjrh]

izHkw /;ku ek eu jeukAA

frrj cVsj ukp; dwn;]

gbjuk fejxk dej eVdk;A

dksfygk gwaM+jk xEer dj;]

cu Hkblk eqM+h >Vdk;AA

c?kok fprok

eSuk eatwj ewjyh ctk;A

eqlok HkBfy;k eathjk /kj;]

jsM+ok Hkkyw dqyk eVdk;AA

lwok jeyh Hktu xko;]

fpjb pqjxqu lqj feyk;A

xtjkt gjeksfu;k ltko;]

i'kq i{kh lc rkyh ctk;AA

n'kjFk uUnu vtks/;k ys]

i/kkfjl naMd ou ekA

txr tuuh Nba;k cuxs]

yNeu py; HkkbZ lax ekAA

nqLV nyu ds lagkj dfjl]

j{kk dfjl fjlh equh dsA

jkou ds gksbl fu;r [kjkc]

naMd vkbl [kcj lqfu dsAA

cgq:fi;k cu dqfV;k ek vbl]

gj.k dfjl lhrk ekrk dsA

jkey[ku fprdkj dj;]

lqUuk gksxs fcu ekrk dsAA

tkeoar lqxfjo] dfju enn]

iou lqr igwapxs yadk ekA

lhrk ekrk ds n'kZu dfjl]

'kd~fr fn[kkbl yadk ekAA

ckuj Hkkyw ds lsuk /kjds]

igwapxs jke lkxj rV ekA

fnu vm jkr dfju esgur]

jkelsrq cukbZu >V ekAA

f'ko th magk gksxs ijxV]

T;ksfr ihB jkes'oje dgykblA

Jh jke ds ifM+l pj.k dey]

jke lsrq] lkxj ikj djkblAA

izHkq jke dfjl lj la/kku]

ngyxs yadk gksxs gkgkdkjA

ifjokj mtM+xs] dje QqVxs]

nkbzZ ekbZ dj; fprdkjAA

HkkbzZ can drdks >u le>kbu]

ewj[k dj; myVk okjA

naHkh jkou ,d u lwu;]

vgadkj eqM+h ek lokjAA

csVk v{k; gksxs dkydofyr]

es?kukFk ds gksxs cksyrh canA

dqaHkdj.k /kjrh ek lwrxs]

vfgjko.k ds utjcanAA

lksugk yadk gksxs lelku]

foHkh"k.k laHkkfyl jktdktA

dzks/k cSj ds gksxs iyk;u]

vkx cq>kbl jktkf/kjktAA

ikih nqleu yk feyxs ltk]

turk dfjl t; t;dkjA

izHkq Jhjke ds vk'khZokn]

T;ksfrje; gksxs vksedkjAA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

13 flrEcj 2008 'kdqfu ekek

eek&Hkkpk ds nksLrh]

gko; lkjk txijfl)A

dgs cksys cj ykx; ugha]

gko; Lo;e fl)AA

cbyk [kjhnks eek Hkakpk]

gks tko ful&fpUrA

ukaxj Qkanksa xkM+h pyko]

dys'k ugha fdufprAA

}kij tqx ek uke debl]

'kdqfu vksdj ukeA

?kj nqokj yk fr;kx ds]

jg; HkakVks ds /kkeAA

dq:jkt tue ds va/kok]

iq= eksg ds olhHkwrA

egkjkuh ekrk xa/kkjh]

/k`rjk"Vª ds pj.k nwrAA

nhnh HkkaVks cjt; ugha]

'kdwuh [kwc brjk;A

eek Hkakpk ds [kwc iV;]

ikaMo eu vdqyk;AA

'kdwuh gj liuk ns[k;]

nqtksZ/ku cufrl jktkA

ikaMo eu ds ns'k fudkyk]

ctk nks madj cktkAA

'kdwuh gj gok Hkj;]

nqtksZ/ku xky ctk;A

dkSjo ikaMo eu ds fjlrk]

djsyk dl d:ok;AA

HkkbZ HkkbZ y yM+r ns[k]

'kdquh eu ek gjlk;A

ikaMo jkt ;qf/klfBj yk]

qr dzzhM+k [kwcsp lqgk;AA

'kdquh gj iklk Qsafdl]

Hkakpk ,d nkao gks tk;A

ikaMo jkt gkeh Hkfjl]

QkSju lrjax fcNk;AA

lc dqN yxxs nkao ek]

vÅ ikaMo gksxs daxkyA

nqzin lqrk yk thr ds]

nqtksZ/ku ta?kk Bksad; rkyAA

xa/kkj ns'k ds 'kdquh ekek]

py; dqfVy pkyA

trdh vks prqjk fjfgl]

vksrdh fjfgl ckpkyAA

yM+us okyk yM+ ej;]

gkFk ek dqN u vk;A

vc iNrk; ls dk gksr gs]

le; gkFk ls fudy tk;AA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

9 flrEcj 2008 jke jkt ds liuk

jkeukeh pn~nj vks<+s ,d]

Lokeh th vbl gej xkao ekA

dyk eap ek dqlhZ yfxl]

Lokeh th cSfBl Nkao ekAA

dksVokj ds gkadk ifjl]

ldykor tknq dyk eap ekA

[kkj [ksr ys ygqV ds]

?kj vkbu lc yap ekAA

dyk eap ds pkjksa [kqVek]

cSfBl ijtk jB ekj dsA

Lokeh th ekbd /kfjl]

'kq: dfjl [k[kkj ds AA

eksj laxs lax dgw rweu]

jke jke t; fl;k jkeA

turk gj /kje ds izseh]

tir gs] t; fl;kjkeAA

Lokeh th dgs izopu ek]

jke jkt ek lq[ks lq[kA

jke uke ds vblu vlj]

feV; lc lalkjh nq[kAA

jke uke vafdr dj] okuj]

cukbu ,d iqy egkuA

=srk ;qx ek cus jkelsrq]

pfdr gks ns[k; tgkuAA

jke uke ds efgek vikj]

leqnz yka/k yadk igwapsA

guqeku ds 'kfDr y ns[k]

jDlk eu Hkqba;k [kqjpsAA

jko.k ny ds lagkj dj]

vtks/;k ygqVs izHkq JhjkeA

jke ds jkt] jke yk feys]

jke djs lhrkizfr jkeAA

HkkbZ Hkjr vÅ y[ku lfgr]

'k=qgu yk fi;kj djsA

txr tuuh eka tkudh]

eerk ds usoNkj djsAA

c?kok cksdjk lc i'kq]

ikuh fi;s ,d ?kkV ekA

fcuk eksy Hkko rjktw ds]

[kjhnh gkso; gkV ekAA

dqdqj fcykbZ lax uk [ksys]

dqdjk lc yk /kedk;A

c?kok ns[k dksbZ Mj; ugha]

ph;ka phy y pedk;AA

pksj cVekj dgha u jgs]

yksxu ?kj m?kjk NksM+ tk;A

eqlok dqdqj Hksdok fcykbZ]

fcuk ns; dHkwp uh [kk;AA

nq/k ngh ds ufn;ka cksgk;]

ysouk ds jg; HkjekjA

lc nw/ks [kk; nw/ks vpks;]

vblu fjfgl jke lalkjAA

jke uke yk tir jgks]

tYnh vkor gs jke jktA

=srk e fjfgl jke jkt]

dytqx ek xzke lqjktAA

vBksfj;k ianzg fnu ek]

xkao ek vkbl ,d dkjA

dkj ys mrfju 'kaqM HklwaM]

jgs Vdyk] eqM+h pednkjAA

jDlk cjkscj fn[kr jgs]

gkFk ek Bsaxk vafV;k;A

Mjks ugha jgks fujHk;]

cksys ehB ehB le>k;AA

xkao ek] ge [kksycksu]

,d Bu ljdkjh nqdku

csjkstxkj yk dke nscks]

vkfQl cj nqgq edkuAA

igquk eu ds xksB yk lqu]

turk gksxs xnxn ysA

Lokeh th ds Hkfo"; ok.kh]

iblk cjlgh jnjn ysAA

xkao ek [kqyxs uok nqdku]

ns'kh nk: vksdj ukeA

yksxu djs [kqlwj Qqlqj]

dk pfjRrj gksxs jkeAA

nw/k ngh ds liuk ns[ksu]

?kj ek vkgh tjlh xk;A

nw/ks [kkcks nw/ks vpkscks]

ckpy gksVy ek tk;AA

dksBh Mksyh lc gksxs jhrk]

dikV csaM+h vku cspk;A

xguk xwBk lcks cspkxs]

crZu HkkM+k /kyks fljk;AA

Lokeh th geyk HkyB fxl]

liuk ns[ksu jke jkt dsA

?kj gksxs rgl ugl]

;s gky gs xzke lqjkt dsAA

----------0----------

nw/k ngh gk liuk gksxs] xkao xkao ek nk: cspk;A

Lokeh th pn~nj yk Qsadhl] olwyh ek csanjk tl upk;AA

jke jke yk t; jke dfjl] cnu lQkjh lwV pedk;A

lyke canxh NksM+ fnl] dgs gyks gyks ] gk; gk;AA

ij ijfrLBk ik;s cj] uhr dje yk NksM+ fnuA

/ku y{keh dek;s cj] bZeku /kje y cksj fnuAA

uok cksry ek iqjkuk 'kjkc] yscy cny iblk dekor gsA

jke jkt cus xzke lqjkt] ehBk NksM+ d: fiykor gsAA

-------------------------------------------------------------------------000----------------------------------------------------------------------------

10 flrEcj 2008 **dqdqj fcyb ds nksLrh**

dFksa gksugkj fcjoku ds]

gksor gs fpddu ikrA

>Ccqyky ds csVk [kCcwyky]

lc >u ys vyx fpUgkrAA

gafM+;k ds ,d Bu lhFkk]

rksju tru nwuk gks;A

fnu nwuk jkr pmxquk]

lqnh dsl pank c<+rh gks;AA

>Ccwyky yk gksbl fpark]

csVk gksxs psfyd tokuA

tkr fcjknjh ek dfjl ppkZ]

dU;k ns[kks lqUnj lX;kuAA

>Ccw ds ewag mys ds igyh]

dU;k ds yfxl drkjA

ns'k fcns'k ys fefyl usork]

gej ls tksM+ks fjLrk ds rkjAA

vdcdk xs >Ccqyky]

dbls djao rbls yxFksA

lqUnj lq'khy dU;k ds QksVks]

ijh tbls lc >u yxFksAA

bLVnso yk lqefjl >Ccw]

rsgk eksyk vDdy nsA

eksj ext gj fQjxs ekrk]

eksyk rs cqf) cy nsAA

>Ccw yk lwf>l mik;]

vka[kh eqan ,d QksVks mBblA

egrkjh csVk yk Hkk xs dU;k]

ekrk yk QkSju ykM+w p<+blAA

yfxu fryd ds frfFk fudyxs]

eaxuh cjuh QkSju gks;A

lxklhy eu nsf[ku dU;k]

vblu cgw yk[kksa ek gks;AA

nbt Mksj ds

vrjki ek Nk xs >CcwykyA

isVHkjgk [kbu [kq'kh eubu]

lc >u [ksfyu jax xqykyAA

fcgko ds vlj gksou yfxl]

usrk vQlj ?kj ek vk;A

Hkh vkb ih cuxs >Ccw]

y{keh vkos fcu cqyk;AA

>Ccwyky ds tkaxj Fkdxs]

dkjksckj laHkkfyl csVk gkA

>Ccw vc dj; fcljke]

ca/kkxs] [kCcw ds lj QsaVkgkAA

/ku cjlk gksou yfxl]

/kuifr gksxs ekyk ekyA

,d vxj nl ds cki cful]

lc csVk dfju dekyAA

csVk eu yk lkSfil ftEek]

,d ns[k; jk'ku nqdkuA

nwlj dj; Bsdknkjh]

lcds [kwyxs vyx nqdkuAA

usrk vQlj ds ferkuh]

fefyl ljdkjh dksVk ds ftEEkkA

eky ds gksos] vQjk rQjh]

dksbZ u dj; frrEEkAA

jklu fudy; xksnke ys]

dgka tk; dqN irk ughaA

fefM;k gj [kwc mNkfyl]

iz'kklu ds dqN irk ughaAA

tkx:d usrk vkxw vkbl]

vlsacyh ek mBbl lokyA

ea=h dfjl Vjdkm ckr]

epxs lnu ek cokyAA

eqM+h xfM+;k ds ea=h cksfyl]

gks ds jgh ,dj QkSju tkapA

ea=h vQlj pfyu pky]

dkdjks mij u vkos vkapAA

foi{k vM+xs viu ckr ek]

QkSju djks jiksV Fkkuk ekA

jklu ?kksVkyk vfrd gksor gs]

eqagq yqdkor gks Fkkuk ekAA

'kklu gj ?kqVuk Vsfdl]

iz'kklu vbl gjdr ekA

dq'kklu ds iksy [kqyxs]

[kCcwyky gksxs fgjklr ekAA

dqdqj fcykbZ ds nksLrh]

,d fnu gks ds jfg pjf;A

ekSdk ns[k Hkwad; dqdqj]

volj ek fcybZ xqjkZ;AA

----------------------------------------------------------------------000-------------------------------------------------------------------------------

24 flrEcj 2008 **ihrj**

dqaokj cnh ds efguk vko;]

ihrj eu lc ldykor gsA

dÅaok cu lc jn~nk ns[k;]

dkao dkao [kwc ufj;kor gsAA

cM+s fcgfu;k jDlgwa fn'kk ek]

xkscj ikuh ek fujir gsA

pmaj filku ds pmad iwj;]

iwj[kk eu yk lwejr gsAA

ydM+h ikVk ds vklu cukos]

Qqydafl;k yksVk eM+kor gsA

rktk lkQ ikuh Hkjds]

nrmu eq[kkjh ijkslr gsAA

rksjb frjba;k Qwyok yko;]

rksjb iku ds irjh cukor gsA

/kwi nhi ds dj; O;oLFkk]

pmaj nkj mjnk p<+kor gsAA

dj; iwj[kk eu yk rjiu]

J)k lqeu p<+kor gsA

iwj[kk eu yk fefyl usork]

ea>fu;k tsou cqykor gsAA

cjk lksgkajh xqjkgk Hkft;k]

rksjbZ cjcV~Vh puk cukor gsA

[khj nkj Hkkr lc jka/k;]

ngh rqek dqEgM+k feBkor gsAA

Qqy dafl;k Fkkjh dysok ltkos]

rksjb iku ds irjh yxkor gsA

gwe nhi vm tyrjiu]

iwj[kk eu yk lc cqykor gsAA

ihrj Hkkr ds Hkksx yxkos]

iwj[kk eu yk f[kykor gsA

Qqnd Qqnd ds [kkos ihrj]

nsos vklhl eu v?kkor gsAA

------------------------------------------------------------------------000-----------------------------------------------------------------------------

03 flrEcj 2008 Jh x.ks'k oUnuk

oSukf;dh prqFkhZ

izFke lqejao x.ks'k nso yk]

gs x.kuk;d ijxV gksA

Hkwy pwd yk {kek dj ns]

gs fl) fouk;d ijxV gksAA

'kadj lqou ikoZrh uanu]

gs fo?u gurk ijxV gksA

gs yEcksnj xtkuu izHkw]

fjf)&flf) lfgr ijxV gksAA

eLrd ek] flanqj ds Vhdk]

gs x.kifr ijxV gksA

nqxZ rksyk vfr fiz; gs]

gs dSsyk'k uanu ijxV gksAA

esok feLBkUu ds Hkksx yx;]

gs x.kkf/kifr ijxV gksA

Qqy xtjk xyk ek lksgs]

lgt d`ikyw ijxV gksAA

ewld okgu djs lokjh]

gs cqf) fcuk;d ijxV gksA

ihrkEcj clu gs ru ek]

gs vadql/kkjh ijxV gksAA

ykM+w dysok rksyk :p;]

gs nhucU/kw ijxV gksA

nhu ghu le> ds Hkxou]

gs ,d nUrk ijxV gksA

/kwi nhi vÅ iwtk vkjrh]

gs izlUu onuk ijxV gksAA

**vkse~ Jh x.ks'kk; ue%**

izFke lqejao x.ks'k nso yk]

gs x.kuk;d ijxV gksA

_"kh iapeh

04 flrEcj 2008 Jh nqxkZ Lrqfr

gs vkfn 'kfDr eka nqxkZ Hkokuh]

gs flag okfguh] gks ijxV ekaA

jDrkEcj clu ru ek lksgs]

gs efg"kklqj efnZuh gks ijxV ekaAA

lqjuj] eqfux.k lsor fu'k fnu]

gs [kIij /kkjh gks ijxV ekaA

eLrd ek lksgs flanwj ds Vhdk]

gs [kMx/kkjh gks ijxV ekaAA

jDriq"i ds lksgs] Qqy xtjk]

gs f=lwy/kkjh] gks ijxV ekaA

'kqHHk fu'kqEHk ds lagkj djb;k]

gs xnk/kkjh] gks ijxV ekaAA

p.Meq.M jDlk ekj;] laru ds =kl gjs]

gs txr tuuh] gks ijxV ekaA

'ka[k pdz vm dey gkFk ek]

gs czEgk.kh] :nzk.kh] gks ijxV ekaAA

pkSalB tksfxuh] fur eaxy xkor]

gs deyk jkuh] gks ijxV ekaA

nw[k gjrk eb;k rqe lq[knkrk]

vLV Hkqtk/kkjh gks ijxV ekaAA

e/kw dSVe iNkM+s gs j.kp.Mh eka]

gs vacs xkSjh] gks ijxV ekaA

/kwi nhi ls dj; vkjrh]

gs nqxkZ Hkokuh] gks ijxV ekaAA

nq%[k nkfjnz ds gj.k djks eka]

gs d`ikfu/kku] gksa ijxV ekaA

rksj njckj ek [kM+s gs HkDr tu]

gs oj nk;uh] gks ijxV ekaAA

;k nsoh loZ Hkwrs"kq ekr` :is.k lafLFkrk]

ueLrL;S] ueLrL;S] ueLrL;S ueks ue%A

6 flrEcj 2008 gjgk xjok

,d >u fjfgl yQjkgk ukSdj]

fjfgl cM+cksyk lqHkko dsA

dke cqrk ek dksrkgh dj;]

eqag pykos csHkko dsAA

ekfyd fjfgl vCcM+ lq/kok]

lc yk le>s ,d lekuA

pkgk ikuh vÅ pksaxh ek[kqj]

lc yk iwN; viu tkuAA

[ksrh fjfgl nl ukaxj ds]

nl ukSdj dM+el dek;A

njksxk fjfgl lcds eqf[k;k]

cfugkj fr;kjs gktjh yxk;AA

Hkhrj ckgj lc yk tkus]

ysu nsu ek fjfgl gql;kjA

,d ,d Bu ds j[ks fglkc]

ckr djc ek tl dql;kjAA

/kku yqokxs vbl vksygk]

[kkj ek vksukfjl xgwa pukA

gkad nwu tkfrl vCcM+]

FkHkdxs [ksr ek xgwa pukAA

csjk ek ikuh iyksbl]

vm Mkfjl

Qly ns[k vka[kh QqV;]

j[kokyh fcuk gksgh cjcknAA

[ksr j[kokj djrs tqxkM+]

cksfyl njksxk yk ekfydA

ikuh ifl;k [kkFku ge gk]

j[kokyh [kqn djgwa ekfydAA

lwrgwa esagk puk [ksr ek]

ykjh cukgwa ebZan [kkj ekA

vaxsBk ckj ds tkM+ Hkxkgwa]

jkr igkgwa eban [kkj ekAA

mej igkxs [ksrh dekor]

uh tkuksa esa gk Mj Hkko ykA

eksj mij rs djcs Hkjkslk]

lc tkur gksa pksj&lko ykAA

rksj mij gs iwjk Hkjkslk]

rc ys] lwu rs eksj ckrA

mRrh cwM+rh ek rfj;k ds ikuh]

HkaMkj ek Mksaxjh] djgh /kkrAA

pksj paMky vm gjgk xjok]

fu>kx csjk nwuksa mrjFksA

lkok psr jcs] tkxs tkxs lwrcs]

ewljk [kkFks de] tknk drjFksAA

v/kjfr;k vbal gjgk xjok]

pju ykfxl eban [kkj ekA

[kqjp [kqjp xksYyj Hkqadjs]

[kqj[ksan epkbl [kkj ekAA

igkrh csjk tkfxl j[kokj]

vka[kh jetr Bsaxk mBblA

xksYyj lqful [kwc xksgkj]

va[keqank Hkkxs nqe mBblAA

p<+rh csjk xbl ekfyd /kj]

c<+k p<+k ds crkbl ckrA

Qykuk ds gjgk xksYyj]

[kqj[ksan dfjl yxk;sao ykrAA

gjgk xjok iNkM+s tk;]

mlfuank gl jkr Hkj ds

cbB] cukor gs pk;]

[kk ih ds tkcs] eu Hkj dsAA

ge fupV clqUnjk fdlku]

cuhHkwrh ek xqtj cljA

fnu vÅ jkr lsok ctkFku]

cnyk ek feyFks nksuk iljAA

tqUuk iqjkuk diM+k yRrk]

ifguds lgwajkFku HkkxA

csjk c[kr ek feyFks enn]

fey ckaV ds [kkFku lkxAA

rqgaj ijlkns ft;r gu]

ukd ds dku dHkw uh ft;kusA

cmxyk gal cjkscj ugha]

uhr ds ckr dgs fl;kusAA

eqlqj eqlqj eqLdkbl dgs]

iqpqj iqpqj cM+ ekjr glA

jkr Hkj ds mlfuank gkol]

ukuqd xksB [kwc c?kkjr glAA

tk ?kj] ugk [kksj vjke dj]

latgk]j[kokyh ek tkcsA

ikao ifjl] tkor gksa ekfyd]

rksj ued eksyk yxs gkosAA

----------------------------------------------------------------------------000-------------------------------------------------------------------------

cbladh

15 flrEcj 2008 **efnjk efgek**

dfjl ,d tufgrS"kh dke]

xkao xkao [kqyxs] nk: nqdkkuA

[kkvksa fi;ks vkSj ekSt mM+kvks]

pkSd pkSjkgk] eqgkVh ek nqdkuAA

liuk er ns[kks tjlh xk; ds ]

ykr ekjs [kjpk djok;A

cukgw ?kj dksBk yxs iblk]

djtk ek cwM+ds dje BBk;AA

Nkan xsjok ] dksVuk ?kyks yxgh]

pkjk Hkwlk ek mijkgk iblkA

jru tru ek gkso; psa?kV]

tkaxj Fkdgh] cgkgw iblkAA

psiVh ds gko; efgek vikj]

;kj feykos] egfQy ltk;A

vehj xjhc lcds pgsrk]

fiikyk Nyds] oad jktk cu tk;AA

fc;j cjkaMh gjkZ] lcks feyFks]

psiVh gksFks] Fkku fujkykA

feDpj eVu Hkft;k xksanyh]

[kkvks fivks] Lokn gs vkykAA

dgka tsgw] efUnj xq:nqokjk]

jgs fnu jkr [kwyk] e/kw'kkykA

lektokn ds njlu ijlu]

izxV djko; e/kq'kkykAA

gkFk ek fi;kyk] eq[k ek gkyk]

fur tLu euko; e/kq'kkykA

NVBh cjgh ] cj fcgko ek]

[kwc jax teko; e/kq'kkykAA

esyk eM+bZ] ctkj gkV ek]

HkDru ds jgs] HkhM+ vikjA

iksjk gjsyh] nsokjh nljkgk]

e/kq'kkyk djs] lc yk fi;kjAA

ftxjh nksLr ftxj ds VqdM+k]

lxk lhy ds] lEeku c<+k;A

vkjVh ikjVh] tgka dgha gks;]

e/kq'kkyk lcds dnj c<+k;AA

[kqn fivks] fiykvks lc yk]

nk: ds ufn;k cksgkor gsA

vkaxu ek fivks] HkV~Bh ek fivks]

e/kq'kkyk lc yk ugykor gsAA

'kklu djr gs usd dke]

csogkj ek] efnjk jkeck.kA

'kklu ds Hkj;] dksBh [ktkuk]

vkcdkjh foHkkx gs ijek.kAA

eu ek nk: jx jx ek nk:]

nk: loZC;kih] vax ek lek;A

'kklu efnjk ds lEeku c<+k;]

xkao ek txk txk nk: cspk;AA

--------------------------------------------------------------------------000----------------------------------------------------------------------------

iksyk& 30 vxLr 2008 lksu fpjb;k

nwuks gkFk tksM+ dj; canxh]

eLrd ilhuk pqpokor gsA

xyk xeNk ygjk;]

vka[kh gk fHkpfHkpkor gsAA

pkSd ek usrkth ds vke lHkk]

>jQj >jQj jsaxr gsA

ftUnkckn] usrkth ds t; gks]

tks'k ek turk fpYykor gsAA

vke lHkk ds n'kZd y ns[k]

usrk th Hkkjh xnxn gsA

Hkjs tM+dyk ru cnu ek]

dkjh ilhuk i>jr gsAA

mn~?kks"kd ,ukmUl dj;]

gkfnZd Lokxr vfHkuUnu gsA

dksYyj Hkj Qqy xtjk]

vÅ cksjk Hkj cUunu gsAA

usrk th Bhd dfjl Vksih]

vm Fkke fyl ekbd ykA

e;k: turk yk gkFk tksfM+l]

ijuke dfjl ekbd ykAA

gej HkkbzZ eu ds lg;ksx]

vÅ nkbZ eu ds vkf'kZoknA

nqLeu t:j iV[kuh [kkgh]

rqgaj yk[k yk[k /kU;okn~AA

<+ksaxh dksf<+;k yQjkgk eu]

Hkwba;k ek NViVkor gsA

gej tbls dM+el yk]

nqfu;k dbls lgqjkor gsAA

vlyh NRrhlxf<;k yk]

ge cuk ds jcks jktkA

<+ksaxh diVh dksf<+;k cj]

ubZ [kqys jkt njoktkAA

t:jr ean yk nscks ge]

jksVh eiM+k vÅ edkuA

ikuh vÅ fctyh feygh]

[ksrh ek vkgh eqLdkuAA

gj xkao ds ikB'kkyk ek]

ukScr uh vk; rkyk canh dsA

iqfy;k diVk cukcksu ge]

ck/kk uh vk; ukyk uanh dsAA

mUur [ksrh dj; cj]

chtk nokbZ feygh rqagykA

nok [kkrq feygh csjk ek]

>bu rkdks ddjks eqag ykAA

cLrj ys jDlk Hkxkcks]

veu pSu t:j vgh ogkaA

vkfnoklh eu ds thou cugh]

fdatjb;k fQjb;k tgha ogkaAA

xyh ek gksgh lhesaVhdj.k]

HkzLVkpkj yk Hkxkcksu geA

;a=h la=h ek yxke dlds]

iztkra= ykcksu geAA

gj gkFk yk dke nscks]

feygh xkjaVh jkstxkj dsA

lcds j{kk djcksu ge]

cfugkj dqyh dkexkj dsAA

gj cuoklh yk feygh gd]

?kj tehu vÅ taxy dsA

lcds liuk iwjk gksgh]

t:j] taxy ek eaxy dsAA

dy dkj[kkuk ds vklikl]

[ksrh ds gksFks [kqc uqdlkuA

daiuh ekfyd djgh HkjikbZ]

iblk ikgh xjhc fdlkuAA

iaUnzk fdyksehVjk gNy ek]

vksgk djgh fodkl ds dkeA

xkao okyk eu daiuh]

lcys igyh nhgh dkeAA

LokLF; ijh{k.k ?kyks djgh]

'kkyk lM+d cuk ds nhghA

ikuh vÅ fctyh ds ijcU/k]

xkao yk lq??kj cuk ds nhghAA

[ksrh okyk vQlj eu]

vkfQl NksM+ [ksr ek ?kqeghA

lc jksx jkbZ nwj Hkxkgh]

/kku xsagw [ksr ek >weghA

ih ,l lh ds izfr;ksxh ijh{kk]

fu;fer gksgh gj lkyA

NRrhlx<+ ek yk ds jcks]

dk;Zdze vuwBk csfelkyAA

vuqHko vm fo'okl gkos]

gej ikl gej ny ekA

trj drj yk ns[kks er]

Qal tkgw rqe nyny ekAA

tku yks gj pedus okyk]

dHkw uh gkso; vly ghjkA

ckn esa iNrkgw tcjk]

dksu lqugh rqgj ihjkAA

geyk tkur gks ifgpkur gks]

oksV feygh rqagj lcdsA

xkao xjhc fdlku etnwj]

I;kj feygh vki lcdsAA

dksbZ u gks Qkyrq cbBkaxqj]

u jgs fdatjb;k fQjb;kA

,d fnu t:j cuds jgh]

NRrhlx<+ lksu fpjb;kAA

lcds rjDdh lcds Hkyk]

;s gej lcyk xksgkj gsA

nkbZ cfguh nhnh yk jke jke]

HkkbZ eu yk gej tksgkjAA

-----------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------------

05 flrEcj 2008 xq: oUnuk

izFke lqfeju xq:nso yk]

djr gks rqgj pj.k&oUnuA

xyk lksgs Qqy xtjk]

ekFks ek Vhdk panu canuAA

loZ iYyh MkW- jk/kkd`".ku]

Hkkjrh; n'kZu ds Kkuh egkuA

ikap flrEcj tue fnu ek]

lEekfur gksFks f'k{kd egkuA

Hkkjr ek if<+l&fyf[kl]

i<+kbl ns[k fons'k ekA

Hkkjrh; n'kZu ds lgh :i yk]

QSykbl ns'k fons'k ekAA

lksfo;r :l ek cful jktnwl]

c<+kbl :l&Hkkjr ferkuhA

ch- ,l- ih- yk dfjl enn]

vkM+s fnu dke vkbl ferkuhAA

mijk"Vªifr cful Hkkjr ds]

jkT; lHkk ds lnjA

nk'kZfud jktk ds vkpkj&fopkj]

` eu yk Hkkbl] Nwxs vanjAA

jk"Vªifr cuds] jk/kkd`".ku]

cful jktk fgUnqLrku dsA

iwjk gksxs liuk] vQykrqu ds]

uke mtkxj djsu fgUnqLrku dsAA

/keZ jktuhfr ds dksjs leUo;]

fyf[kl xzaFk dbZ Bks egkuA

Hkkjrh;rk ds djs odkyr]

v/;kRe 'kfDr gs egkuAA

:lh eqf[k;k dzqf'pso iwfNl]

gej ns'k rksyk dbls ykfxlA

HkkSfrd foKku dj; rjDdh]

v/;kRe ej.kklUu ykfxlAA

Hkkjr ns'k ds ;gkHkkx]

loZiYyh tbl liwr egkuA

ikap flrEcj f'k{kd fnol]

R;kx ri cukos O;fDr egkuAA

jk"Vª fuekZrk xq: Kku ds HkaMkj]

eu jksos eq[kM+k ek eqLdkuA

f'k{kd fnol ek gej ladYi]

feygh Kku djks xq: lEekuAA

---------------------------------------------------------------------------000--------------------------------------------------------------------------

15 vxLr 2008 NRrhlx<+ iqjku

lquks laxokjh lquks ferku]

/;ku yxk ds rqeu lqugwA

lqukor gks dFkk dgkuh]

eus ek [kqcsp xqugwaAA

,d >u vkbl eaxu cuds]

fpjgk QVgk diM+k yRrk ekA

ge dk tkuu lq/kok eu]

oks [ksfyl vkxh baxjk ekAA

lTtqx =srk vÅ }kij]

vHkh pyr gs dytqxA

NRrhlxf<+;k ub cnys]

lcks tqx yk le>s lTtqxAA

ikou xaxk dl fny j[kFks]

gej NRrhlxf<;k HkkbZ euA

Ny diV yk dHkw uh tku;]

HkkbZ cguh vÅ nkbZ euAA

ekVh ds vks

osn iqjk.k lc cukor gsA

er dj ?keaM js ik[kaMh]

vkxs tejkt xqjfcr gsAA

jFks xkao ds tksxh tksxM+k]

gkso; vku xkao ds fl)A

gej lqHkko yk tkur gs]

esgeku uohlh ek ijfl)AA

igquk cuds ?kj vkbl]

cSfBl [kfV;k ds ikVh ekA

[kqn iljxs [kfV;k ek]

geyk /kd;kbl ekVh ekAA

ge rks Bgjs /kjrh iwr]

dgykFku NRrhlxf<+;kA

ilhuk cksgkr djFku esgur]

cklh [kkFku ihFku efM+;kAA

c?kok [kky yk vks<+ds dksfygk]

cuxs] vksgk taxy ds jktkA

jkt dkt ds eje ubZ tku;]

Vdk lsj Hkkth Vdk lsj [kktkAA

dksfygk jktk ds gko Hkko y ns[k]

turk ds eu ek gksbl 'kadkA

vc rks Hksn [kqy ds jgh]

ctkbZu lc feyds MadkAA

gqvka gqvka dfju lc dksfygk]

jktk yk ?kyks yfxl gqvkalA

jktk iu yk Hkqyxs dksfygk]

gqvka gqvka dj dfjl [kqyklAA

pkjksa eqM+k ys nksfM+l ijtk]

[kqyxs Hksn [kqyxs jktA

vka[kh y uVsj fnl dksfygk]

taxy ek vkxs lqjktAA

ea=ky; ek cbBs cbBs]

esNjkor gs lc ea=h euA

j{kd gk Hk{kd cuxs]

vafV;kor gs larjh euAA

caxns'k ds udly ckM+h ys]

iljr gs [kwuh lykeA

lRrk nye Fkjfor gs]

turk ds gksxs gky csgkyAA

iwjs NRrhlx<+ ek iljxs]

vkrad vjktdrk ds jktA

lq/k cq/k ysob;k dksuks ub;s]

ekSt djr gs [kquh cktAA

cslje da=h ea=h lc>u]

feF;k ctkor gs xkyA

Hkz"Vkpkjh lc ;a=h la=h]

euekSth [ksyr jax xqykyAA

lM+d Hkou rfj;k Mcjh]

HkzLVkpkj ds dgs dFkkA

vka[k ds va/kjk dku ds cgjk]

dksu lqugh gekj C;FkkAA

f'k{kk dehZ ds uke ij]

csjkstxkj gkso; gykdkuA

nyky nye lfdz; gksxs]

pyxs fjLor ds nqdkuAA

lRrk ik;s ds [kkfrj diVh]

vkfnoklh eu yk HkjekblA

ljy lqHkko ds vkfnoklh]

ycjk ds Nykok ek vkblAA

,d Bu xk; nwgwa fdfgl]

>wB cksfyl ycjk gkA

drdks fNikcs rs gk ycjk]

Nydr iki ds xxjk gkAA

dqdqj Hkj; eqM+h ds ?kko]

eaxu Hkjs xksM+ ds ?kkoA

rsgk drdks lQkbZ nscs]

ub Hkqyk; ycjk ds ukoAA

lyok tqMqe ds uke ij]

gksr gs cLrj ds fouklA

mM+u [kVksyk ek mM+s ea=h]

dgs] gksr gs cLrj ds fodklAA

vkxw vkxw ,l ih vks pys]

ikNw pys iqyql tokuA

fQjaxh pky pys vkseu]

turk y djs gykdkuAA

;s gk jkgr flfoj ugha]

cuxs tfy;k okyk ckxA

vks Mk;j cuds cSjh]

cjlkor gs 'kksyk vkxAA

dgka tgq rqe dk'kh uxjh]

tk ds ns[kks cLrj ekA

iwjk cLrj lelku cus gs]

lwy pyr gs vUrl ekAA

/kw /kw dj fprk tyr gs]

iwjk cLrj xqaxokor gsA

lRrk nye lSj ek fudys]

gkFk lsd; tkM+ Hkxkor gsAA

[ksrh fdlkuh ds er iwNks gky]

csjk ek [kkrq fey; u fctyhA

ekaxksa rks gksFks VksVk Qkalh]

fdlku ds mM+kFks f[kYyhAA

yksxu iwNr gs ckjeckj

dc fdlku ds fnu cgwjghA

dksf<+;k yQjkgk y Hkxkvks]

dM+el ykvks fdlku ds fnu cgqjghAA

NRrhlx<+ egrkjh ds yykV]

nedr gs] Hkwtk QM+dr gsA

NRrhlx<+ ek vkgh] uok fcgfu;k]

vblu y{k.k egdr gsAA

-----------------------------------------------------------------------000------------------------------------------------------------------------------

25 vxLr 2008 mM+u [kVksyk

QqjQwaMh iqjku

jSu,;jost ds mM+u[kVksyk]

gksxs 'kklu ds] th ds dkyA

naMd ou ek jDlk ?kwe;]

xV

lkai ds fcyk ek NwNw ?kwl;]

yhyr cu; u mxyrA

x`g ea=ky; Bk<+s lq[kkxs]

dju ykfxl gjdrAA

dgka yqdkxs mM+u [kVksyk]

pkjksa eqM+k ek Hkstks nwrA

,slh ys fudy; ugha]

dkxn ek dj; djrqrAA

c?kok [kbl ds fprok [kbl]

x`g ea=h gj dj; fopkjA

jke uke gkso; lR;]

lkspr gs ckje ckjAA

iou jFk QqjQqaMh vl mM+S;k]

rs dgka mrj x; eksyk crkA

ej?kV ek mrjs] fd iu ?kV ek]

chgM+ ek dgka lekxs ;s crkAA

gs ;K nso rs gks tk ijxV]

yfxu eqgjr ydBkor gsA

;K iqjksfgr vkds cbBs gs]

?kM+h ns[k NViVkor gsAA

pqukoh 'ka[k ctk ds cSjh]

nuknu uaxkM+k Bksdr gsA

gej ;ks)k egkjFkh eu]

psFkh [ktok; f[kl;kor gsAA

gs QqjQqMh rs gks tk ijxV]

esa ?kj ds gks;sao u ?kkV dsA

x`g ea=h gj fpark ek iM+xs]

gksor gs ppkZ cktkj gkV esaAA

,l ih tkjh dj; Qjeku]

ujok ns[kks kadksA

taxy igkM+ y Nku ekjks]

dksbZ dlj u ckdh jk[kksAA

gqdwe djb;k yk dju ns]

vkvks pyks [kSuh QkadksA

ne ekjks lqLrh Hkxkvks]

j[kks lkeku xkM+h gkadksAA

,d Bu xkao ek iwNsu ge gk]

rqeu yk bgka dqN fnf[kl gsA

yckjh ge dkcj dfgcks]

mRrh Mgj ys fudfyl gsAA

lp dgr gks rqeu nknh]

mRrh ys mFks] csj tkFks cwM+rh ekA

gej cbBs ds csjk ub;s]

gew tkor gu cwM+rh ekAA

goynkj iwNs nknh yk]

dfrd fjfgu nwdksjh nlA

vjs cki js QkSju QqVks ;gka ls]

gej la[;k gs ikap de nlAA

chch cPpk jn~nk ns[kr gksgh]

njlu cj rjlr gksghA

fcgfu;k ys eqUuk Ldwy tkFksAA

nnk fcuk oks gj jksor gksghAA

fnfg Mksaxj yk ns[k Mkjsu]

vÅ ns[ksu taxy >kM+h ykA

:[k jkbZ yk iwN Mkjsu]

vm [kaxkysu dpjk dkM+h ykAA

csanjk Hkkyw yk ?kyks iwNsu]

vÅ iwNsu phy fx/kku ykA

gs ukFk ubZ ik;su foeku y AA

naMd cu ek jDlk ds jkt]

gqdqe fcuk gok pys u ikuhA

usrk vQlj j;iqj ek cbBs]

xky ctk; djs fl;kuhAA

ujok ns[ksu kadsu]

[ksr [kkj yk Nku ekjsuA

:[k jkbZ y p<+ ds ns[ksu]

xkM+h y NksM+ds iSny ?kwesuAA

fprok c?kok gkao ys djs]

cu Hkblk ekjs cj dqnk;A

fxjr giVr Hkkxsu ge gk]

ys nsds ijku cpk;AA

igyh nQk lisVk ek ijxsu]

uh ns[ks jsgsu nnk iqj[kkA

lgsc lqnk eu ,lh ek cbBs]

geyk le>Fks fupV eqj[kkAA

ikuh iqjk yk rmaj ds ugkdsu]

vÅ iqNu deb;k fdlku ykA

tksu yk iqNks eqM+h MksykFks]

gs ukFk uh ik;u foeku ykAA

dc ygqVgh uksuh ds ckcw]

ijs'kku ifjtu djs fpRdkjA

ukd dku ek iksuh xksat ds]

lwrs gs ma?kjh ljdkjAA

HkkbZ Hkb;k ds e;k: Hkb;k]

rksj fcu gksxs ?kj lqUukA

psr fcpsr iM+s xqfM+;k]

Hkw[ks yka?ku lksor gs eqUukAA

fcy[k fcy[k ds ifRu jkso;]

pkjksa eqM+k ek gksxs va/k;kjA

lwld lwld ds csVk jkso;]

dc feygh ikik ds fi;kjAA

nkbZ nnk ds nqy:ok csVk]

dc ygqVgh ?kj lalkjA

jksor jksor vka[kh Hkjxs]

xaxk tequk cksgkor gs /kjAA

rjk tjk eu ns[k jn~nk]

laxh lkFkh dc ds vxksjr gsA

'kklu yk ub;s ddjks fpark]

Qhrk dkV; rkyh cVksjr gsAA

pkjks /kj ek ekre Nkxs]

tLu eukor gs ljdkjA

VsVdk vlu jax cny;]

efguks xqtjxs ubZ fefyl]

ckr cukor gs ljdkjA

lkou ds va/kk yk gfjgj lw>s]

tu ihM+k ls vksyk dk njdkjAA

-----------------------------------------------------------------------------000-------------------------------------------------------------------

--

dzekad 'kh"kZd

1- pk.kD;

2- pdzC;wg

3- naMdkj.;

4- 'kdquh ekek

5- jke jkt ds liuk

6- dqdqj fcykbZ ds nksLrh

7- Jh x.ks'k oanuk

8- Jh nqxkZ Lrqfr

9- gjgk xjok

10- ej[kaMh xk;

11- lksu fpjb;k

12- xq: oUnuk

13- NRrhlx<+ iqjku

14- QqjQqMh iqjku

15- efnjk efgek

16- lksuk[kku ds c?kok

17- if<+l u lhf[kl

18- e;k ds eqanjh

19- usrk th vkor gs

20- ihrj

21- gej xkao

22- fctyh ckbZ

23- nsoh njlu

24- nsoh iwtk

25- e;k: ekrk

26- c[kjh ds rwekukj

27- >xjk

28- dqdqj nso

29- ydM+gkjk

30- J)k HkfDr

31- fiatjk ds lqok

32- cxqyk Hkxr


4 टिप्‍पणियां:

 1. सुधी पाठको से अनुरोध है की अपनी टिप्पणियों से कविता के सम्बद्ध मे अपनी राय जरुर व्यक्त करे.

  जवाब देंहटाएं
 2. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

  जवाब देंहटाएं
 3. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

  जवाब देंहटाएं
 4. छत्तीसगढ़ की जन भाषा कोमुखरित करती इन कविताओ मे छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध है,लोक भाषा मे रचित इन कविताओ मे जो माधुर्य ,चिंतन,संवेदना है वह छत्तीसगढ़ की लोगो की दिलो से निकली हुई जान पड़ती है ,

  जवाब देंहटाएं